Pancéřníčci (Callichthyidae)

Výběrový přehled čeledi

 

 

 

Pancéřníčci (Callichthyidae) patří mezi menší sumce (4-7 cm), kteří obývají jižní Ameriku, především pak povodí Amazonky, a zasahují až do Argentiny na jihu a Panamy na severu. Je pro ně typické tělo pokryté pancířem složeným z tenkých kostěných destiček. Zvláštností je u nich přidatné střevní dýchání atmosférického kyslíku, které jim umožňuje přežívat i v podmínkách velmi chudých na kyslík. Dělí se na dvě podčeledi:

Systematika rodu Corydoras a vůbec celé čeledi Callichthyidae je nicméně stále předmětem sporů a zřejmě se v budoucnosti stane příčinou nájemných vražd mezi ichtyology. Morfologicky a geneticky dosud nebyly prostudovány přibuznosti mezi všemi druhy, takže v této chvíli mohu nabídnout dvě moderní systematická dělení: první  je morfologické podle Roberto E. Reise (1997) a druhé je genetické podle Shimabukuro-Diasové a kol. (2004).

 

 

Dělení R. E. Reise (1997) založené na morfologickém studiu Dělení Shimabukuro-Diasové a kol. (2004) založené na studiu DNA. U každého druhu je uveden počet chromozómových párů.

 

 

Podčeleď Corydoradinae

 

Variabilita. Rod Corydoras poprvé popsal Lacépède v roce 1803. V současnosti je největším rodem sumců vůbec a počet nově popsaných druhů stále roste. Ukazuje se však, že není možné najít žádné charakteristiky, které by byly společné všem druhům Corydoras, takže není vyloučeno, že rod Corydoras se v budoucnosti rozdělí na několik nových rodů. Momentálně se uvažuje o rozdělení podčeledi Corydoradinae na minimálně 5 skupin. Je zajímavé, že obětí tohoto dělení bude zřejmě rod Brochis, který se zdá být pouze jednou z mnoha větví corydorasů příbuznou sodalisům a reticulatům.

 

Výsledky genetických studií sice ukázaly obrovské rozdíly v počtu chromozómů mezi jednotlivými druhy (od 40-44 u rozdílných forem C. nattereri až po 134 u jedné varianty C. aeneus), nicméně při pohledu na kresbu řady "druhů" Corydoras je zřejmé, že v přírodě musí docházet k intenzívnímu křížení, z něhož vzniká nepřeberné množství rozmanitě zbarvených variet, jež je podle mého názoru těžké považovat za druhy v pravém slova smyslu. Takoví Corydoras guaporé nebo Corydoras robineae dokonce ukazují na křížení Dianema x Corydoras! (I když, pravda, je to dost odvážná myšlenka.) Snažení ichtyologů popsat každou přírodní formu rodu Corydoras jako nový druh mi tudíž připadá dosti pošetilé. 

 

Jak již bylo řečeno výše, v současnosti se podčeleď Corydoradinae začíná poněkud taxonomicky rozkládat na jedné straně a slučovat na straně druhé. Níže jsem se pokusil alespoň o základní dělení podle typické kresby. Problém podobných dělení spočívá zjevně v mezidruhovém křížení, kdy uvnitř každé skupiny najdeme druhy vyznačující se nějakou výraznou odlišností, jež musela vzniknout míšením s nějakým druhem z jiné skupiny.

 

  1. Corydoras/Brochis + Corydoras sodalis, reticulatus aj. Toto dělení potvrzuje moji domněnku o blízké příbuznosti brochisů se sodalisy, reticulaty, geryi, pantanalensisy a jinými. Pro všechny je typická mramorovaná kresba (byť u některých jen v mládí). Těžiště vzniku těchto typů leželo zjevně na jihu Amazonie (Pantanal, Bolívie). Nezdá se, že by se tyto ryby křížily s jinými corydorasy, takže půjde zřejmě o svébytnou a izolovanou skupinu. Řazení C. difluviatilis (viz zde) je tu naprostým nesmyslem. Tento druh zjevně patří k paleatům.

  2. Skupina Elegans: elegans, undulatus, nanus, napoensis, nijsseni (zjevný kříženec s C. duplicareus). Těžištěm této skupiny je jihozápad až západ Amazonie, odkud se šířila na severovýchod do severní Amazonie, Kolumbie a Surinamu. Postavení oka, jakož i kresba, nasvědčují příbuznosti s 1. skupinou.

  3. Skupina Paleatus: Jak ukazuje větvení, spadá sem paleatus, flaveolus a kupodivu též nattereri, který mi tam ale příliš nepasuje, i když stejně jako paleatus a flaveolus pochází z jihovýchodní Brazílie. Mám silné podezření, že nattereri, který se velmi podobá prionotovi, bude nějaký kříženec. V každém případě je zbarvení druhů 3. a 4. skupiny nápadně podobné. Buď tedy jde o příbuzné druhy, vzniklé křížením, nebo bylo toto zbarvení typické pro prehistorické proto-corydorasy.

  4. Aspidoradini: Scleromystax/Corydoras barbatus, prionotos, macropterus + Aspidoras. To rovněž potvrzuje moji domněnku o blízké příbuztnosti těchto druhů. Společné je jim na první pohled "špinavé" paleatovské zbarvení.  Vzhledem k některým jiným genetickým a morfologickým rozdílům mezi scleromystaxy a aspidorasy je nicméně zřejmé, že tyto druhy se musely v minulosti křížit s jinými corydorasy. Většina těchto ryb pochází z jihovýchodu Brazílie, což naznačuje původ této skupiny.

  5. Banded-Corydoras (páskovaní Corydoras). Sem patří metae, melini, arcuatus, duplicareus, panda a řada jiných druhů, pro které jsou typické černé pruhy přes oko a zpravidla i podél hřbetu.

  6. Skupina Punctatus: Typické je "leopardí" tečkování po těle. Klasickým příkladem může být např. C. araguaiensis. Zahušťováním kresby vznikli haraldschultzi a sterbai. Kupodivu, genetické studie řadí C. araguaensis do velmi blízkého příbuzenstva banded-corydorasů. Skupiny punctatus a banded-corydoras však původně musely vzniknout na velmi odlišných lokalitách: banded-corydoras se totiž vyskytují prakticky pouze jen na sever od Amazonky, zatímco skupina punctatus na jih od Amazonky. Široký výskyt smíšených typů s pruhy a tečkováním (schwartzi, loxozonus, atropersonatus, melanistius aj.) by potom zřejmě svědčil pro pozdější intenzívní míšení. Do širšího příbuzenstva banded-corydoras a punctatus patří i C. aeneus. Bylo by tedy možné zahrnout všechny tyto skupiny do jedné, např. "skupiny aeneus".

Ještě tu zbývá vydělit několik dalších druhů se specifickou kresbou, např. C. tukano a C. weitzmani (skupina paleatus x banded corydoras?) nebo C. hastatus, ale s tím raději počkám. V současnosti už pracuje brazilský ichtyolog Claudio Oliveira na kompletním genetickém zmapování celé čeledi, takže uvidíme.

 

Kromě variet ve zbarvení existují i varianty tvarové. Nejčastější je typ s mírně zašpičatělou hlavou a dále typy s hlavou oblou (k nim patří prakticky všichni corydorasové na obrázcích dole). Třetím typem je "dlouhá hlava" (long nose), pro který mě ovšem nenapadá vhodnější výraz nežli "rypák". Jsou to druhy, které se mohou líbit snad jen lidem poněkud výstředním. Vyznačují se tlamkou protaženou do špičky, popřípadě dokonce až obloukovitě prohnutou do odpudivého rypce. Bohužel, rypácké geny se někdy přimísí i do genofondu jinak velmi atraktivních druhů jako např. Corydoras sterbai. Mohl jsem to vidět na jednom jihoamerickém dovozu, který se skládal prakticky jen z takových hnusáků a krásná tečkovaná barva jim vůbec nepomohla. Od té doby jsem mimořádně ostražitý při nákupech "naslepo" a předem chci raději ryby vidět.

 

 

Mapa výskytu Corydoras

 

 

 


 

 

Výběrový přehled

 

Na následujících obrázcích podávám popis několika desítek druhů podčeledi Corydoradinae. Při názvosloví se držím atlasu Aqualog - All Corydoras od U. Glasera st., F. Schäfera a W. Glasera (1996), který pro mě také byl zdrojem většiny obrázků. Mnohem rozsáhlejší záběr druhů lze najít na stránkách Encyklopedie Corydoras (http://www.nettaigyo.com/corydoras/encyc/m-corydoras-e.html) a www.planetcatfish.com.

 

Jak v poslední době zjišťuji, lokality výskytu udávané v Aqualogu velmi často neodpovídají skutečnosti. Když jsem srovnával některé údaje s Katalogem Callichthyidae, ukázalo se, že lokality uvedené v Aqualogu přesně sedí na druhy, které jsou v Katalogu Callichthyidae uvedeny o jeden řádek výše v abecedním seznamu. Kupříkladu u Corydoras sterbai je v Aqualogu uveden výskyt "Peru, Río Ucayali, Yarinococha, and more rivers to Ucayali system". To ale přesně sedí na Corydoras stenocephalus v Katalogu Callichtyidae, kde je uvedeno "Peru, Loreto, Yarinococha, system of Río Ucayali". Stenocephalus je o jeden řádek nad C. sterbai. Podobně například u Corydoras melini jsou uvedeny lokality, které v Katalogu Callichtyidae sedí na Corydoras melenataenia...jenž je samozřejmě uveden o jeden řádek výše nad C. melini. A lokalita výskytu C. delphax byla přiřazena abecedně následujícímu druhu C. duplicareus. Je mi teď naprosto jasné, že při psaní Aqualogu někdo z autorů posunul řádek v tabulce s lokalitami výskytu a potom to všechno vycházelo jaksi "posunuté" o řádek dolů.  Na základě těchto nemilých zjištění jsem nucen přistoupit k přepracování Mapy výskytu Corydoras.

 

 


 

 

 

 

 

Corydoras adolfoi

Lokalita: Brazílie, stát Amazonas (malý přítok horního toku Rio Negro u města São Gabriel da Cachoeira)

Velikost: 5-6 cm

Popsal: Burgess 1982

 

 

Corydoras duplicareus

Lokalita: Brazílie, stát Amazonas (Rio Poranga na horním toku Rio Negro, 8 km severně od Nobua Oba)

Velikost: 4-5 cm

Popsal: Sands 1995

 

S těmito druhy jsem se poprvé setkal v zimě 1995/1996. Když říkám "s těmito druhy", myslím tím, že jsem se s oběma setkal současně, když byli smícháni dohromady pod označením "Corydoras adolfoi". Bohužel, přišel jsem na to až po šesti letech a upřímně řečeno, dost mě to naštvalo. Dodnes se však tyto dva druhy bez jakýchkoli skrupulí mixují v jihoamerických třídírnách dohromady a zasílají nešťastným evropským chovatelům. Proto považuji za nutné, aby se každý důkladně seznámil s hlavními rozdíly, kterými se odlišují.

 

Ačkoli na první pohled vypadá adolfoi i duplicareus úplně stejně, ve skutečnosti je při znalosti těchto rozdílů velmi dobře poznáte. Adolfoi má výrazně plošší tělo, tlamu poněkud protaženou do rypáku a hlavně - černý pruh podél hřbetu je mnohem užší než u duplicareusů. Duplicareus má tělo vyšší a celkově působí robustněji, což je obzvláště dobře viditelné u samic. K subtilnějším rozdílům patří silné vroubkování ostnu prsní ploutve u duplicareusů (u adolfoi je osten prsní ploutve hladký).

 

Corydoras duplicareus je určitě podstatně atraktivnější než adolfoi, což je obzvláště patrné u nádherné samice vpravo nahoře. Je jedním z nejnověji objevených druhů. Popsán byl teprve roku 1995. Vyskytuje se asi 300 km po proudu Rio Negro od lovišť Corydoras adolfoi. Různé zdroje ovšem uvádějí různé údaje. Jinde jsem kupříkladu četl, že jsou loveni v povodí řeky Orinoco. Bohužel, jak jsem již uvedl, velmi obtížně se shánějí, protože velkoobchodníci i maloobchodníci jsou vesměs burani, kteří se s jejich odlišením od adolfoi vůbec nepárají. Člověku tedy proto prakticky nezbyde nic jiného, než aby osobně objel všechny obchody, kde zrovna nabízejí "adolfoi" a doufal, že půjde zrovna o duplicareusy.

 

Pohlavní rozdíly: U duplicareusů poměrně dobře rozeznatelné, byť ne vždy. Samice jsou vypasenější, větší a vyšší. Samci mají poněkud ostřejší tvary těla (hlavně zašpičatělá hřbetní ploutev) a jsou menší. U adolfoi jsou rozdíly podobné, ale méně výrazné.

 

Rozmnožování: Klasické samotěrky, které se v zajetí rozmnožují velmi dobře. V přírodě začíná třecí období v listopadu až prosinci a to je také doba, kdy obvykle v zajetí dochází ke tření. Moje skupinka, tvořená dvěma samicemi a jedním samcem duplicareusů a dvěma samci adolfoi, se vytřela po necelém roce pobytu v mé nádrži (listopad 1996). Autory výtěru byli tedy duplicareusové, i když nemohu vyloučit možnou výpomoc samců adolfoi. Jikry však byly neoplozené, resp. zkažené, a proto jsem je nechal být a odjel na koleje do Prahy. Po čtyřech dnech, kdy jsem se vrátil, jsem celou skupinu přelovil do zvláštní nádrže separovaně od jiných druhů. To však byla fatální chyba; ryby byly z nového prostředí zcela vyšokované, byly pořád zalezlé pod mechem a déle než týden nežraly. Proto jsem je zase přelovil zpátky. Od té doby se mi už nikdy nevytřely, resp. jsem to již nikdy nepozoroval.

 

K dalším pokusům s duplicareusy jsem se dostal až po 7 letech. Po marném a zoufalém shánění po celé republice jsem si je koupil až v březnu 2003 ve Vídni, a to 10 kusů (v přepočtu 180 korun/kus, no nekupte to!). Rybky byly poměrně velké (3,5-4,5 cm), ale že mě už zakrátko překvapí třením, to bych tedy opravdu nečekal. Už asi v květnu jsem si všiml, že samečci začínají sexuálně obtěžovat samičky, ale vzhledem k jejich stáří jsem to nebral příliš vážně. Na přelomu června a července 2003 jsem několikrát v nádrži pozoroval celodenní honičky, ale nikdy jsem žádné jikry nenašel. Proto už jsem to skoro přestal vnímat. Při náhodné kontrole 12. 7. 2003 jsem ale objevil celkem 7 jiker, které byly přilepeny na skle za chomáči mechu nebo přímo v mechu. Takto malý počet jiker je bohužel pro mladé ryby charakteristický. Teprve ve 2.-3. roce stoupá počet jiker při dobrém krmení na několik desítek. Podle mých zkušeností se jednotlivé samice vytírají non-stop zhruba 3 měsíce v 1-2týdenních intervalech a potom si na stejně dlouhou dobu dávají pauzu. V případě chovu většího počtu ryb (několika desítek kusů) pospolu se jednotlivé samice střídají, takže od takové skupiny získáme jikry nepřetržitě po celý rok.

 

Jikry jsou nápadně velké (2 mm) a samice je lepí obvykle po jedné nebo nejvýše po dvou kusech. Nejčastějším odkladištěm snůšky bývá jávský mech a k němu přilehlé sklo. Jikry ale nacházíme i porůznu chaoticky polepené po akváriu, např. na topítku, na filtru, na kořenu či v rozích nádrže. Velmi často jsou lepeny do blízkosti vodní hladiny nebo i nad hladinu vody, a to obzvláště v místech, které omývá voda z filtru. Často se mi stává, že je objevuji i v mechu, který je zčásti nasátý do filtru. Když zrají, vypadají poněkud jako oranžové koláčky s bledými okraji a tmavším vnitřkem. Na rozdíl od jiných druhů Corydoras vyžadují pro vývoj speciální vodu. Na základě vlastních zkušeností mohu říct, že nejlepší líhnivost je ve vodě měkké a slabě kyselé (tj. cca 6-8° dGH, pH 6,5). Zkusit je možno i vodu velmi měkkou a zásaditou (např. 4° dGH, pH 7,5), ale při překročení určité úrovně alkality trpí vylíhlý potěr konstituční vodnatelností. Za zmínku stojí, že jiní chovatelé udávají naprosto odlišné hodnoty, takže si to každý se svými rybami musí vyzkoušet sám. Nedávno jsem obměnil chovnou skupinu a její jikry se skutečně vyvíjejí při zcela jiném chemismu!

 

Problémy mohou být i s larválními stádii v nevyhovující vodě. Další vývoj potěru je už relativně standardní, i když v případě krmení vysokoproteinovými krmivy může v pokročilejším věku docházet k masovým úhynům na záněty žaber. Celkově lze říci, že odchov duplicareusů není nijak snadný a přináší mnoho problémů.

 

Růst duplicareusů je na corydorasy zhruba v dolní polovině průměru, i když hodně záleží na krmení. Pokud jsou podávány dlouho žábronožky nebo pestrá strava, rostou ryby opravdu jako z vody. Všeobecně lze říct, že většina potěru může být na prodej po cca 5 měsících (plus mínus měsíc). Podle informací chovatelů rostou adolfoi mnohem pomaleji než duplicareusové a jsou považováni možná za vůbec nejpomaleji rostoucí druh Corydoras (no, možná těmi, kteří ještě neviděli růst Corydoras melini!). Podle H.-J. Frankeho kompletně dospívají po roce a půl. Moji duplicareusové se poprvé vytírají po nějakém roce, roce a čtvrt, ve velikosti 3,5 cm.

 

V poslední době se duplicareusové objevují v obchodech častěji, což je velmi pozitivní jev. Z dovozu jdou adolfoi za cca 110 korun/kus, duplicareus údajně až za 150 korun. Ceny ryb z českých odchovů se obvykle pohybují kolem 130-140 korun, což je podle mne přemrštěné. Nelze však očekávat, že by cena příliš klesla, protože vzhledem k častému výskytu komplikací při odchovu a zejména při líhnutí jiker je chovatelé produkují maximálně v řádu desítek kusů.

 

Informace o biotopu: Hoffmann a Novák uvádějí, že ve dvou přírodních lokalitách C. adolfoi byla naměřena teplota 25,5° C, pH 5,3-5,4, rychlost proudění 2-30 cm/s a vodivost 7,0-8,3 μS/cm. To ostře kontrastuje s tvrzením Frankeho, který výslovně píše, že C. adolfoi neobývá kyselé "černé" vody Rio Negro typické pro neonku červenou, nýbrž alkalické, tvrdší "bílé" vody. V každém případě je zjevné, že přinejmenším potěr duplicareusů v zásadité vodě dobře neprospívá. Takže tyto ryby asi opravdu obývají vody podstatně kyselejší a tvrdší než většina jiných corydorasů.

 

Rozmnožování importů: Ryby se zpravidla vytírají samovolně, bez jakékoliv vnější stimulace. Většina autorů uvádí, že ke tření došlo v listopadu nebo prosinci, Fullerovi se vytřeli koncem ledna. Pokud se v tuto dobu vytírají i v přírodě, odpovídá to spíš regionu kolem Manausu, tj. Rio Negro, a nikoli Rio Orinoco v Kolumbii (Puerto Ayacucho), kde k období dešťů dochází až v březnu/dubnu. V srpnu až říjnu by bylo dobré zvýšit teplotu na 27-28° C a simulovat "období sucha", tj s malými výměnami vody a minimem potravy. V říjnu/listopadu potom zahájit masívní výměny vody sprovázené přísunem kvalitní potravy a poklesy teploty, které však nemusí být nijak drastické (stačí o několik stupňů na 24-25° C). Zvýšení srážek je zhruba 6-7 násobné, takže silné proudění (silný filtr) by mohlo také mít své opodstatnění. Teplotní minima by měla být dosažena v lednu, potom je možno teploty mírně zvýšit na 25-26° C a držet víceméně beze změn až do srpna, kdy prudce stoupají. V červenci-srpnu omezit množství potravy.

 

Poznámka: Podobnými druhy jsou ještě C. imitator a C. nijsseni. Imitator má však špičatý rypák a skvrna je žlutá, nijsseni je zjevně hybridem s Corydoras elegans. Na blízkou příbuznost a stejnou výchozí formu, která zřejmě žila na pomezí dn. Kolumbie a Brazílie, ukazuje červená skvrna i u C. burgessi.

 

Vytírající se duplicareusové: http://www.youtube.com/watch?v=9YRiTecWP_I

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Corydoras araguiaensis

Lokalita: východní Brazílie (Rio Araguaia)

Velikost: 5-6 cm

Popsal: Sands 1990

 

O tomto atraktivním, ale teprve nedávno popsaném druhu mi není nic bližšího známo. Na jejich jméno občas narazím v  nabídkách zahraničních velkoobchodů, kde jsou prodáváni za vysoké sumy kolem 10 Euro.

 

Je zřejmé, že tyto barevné varianty stály na počátku vývoje, který dal nakonec vzniknout štěrbákům a haraldschultzi.

 

 

 

 


 

 

 

Corydoras atropersonatus

Lokalita: Ekvádor, stát Pastaza (Río Conombo u ústí přítoku Río Shione, povodí Río Tigre)

Velikost: 4-5 cm

Popsal: Weitzman & Nijssen, 1970

 

V roce 1998 jsem si z ojedinělého dovozu v Praze koupil 2 páry, ale nevytřely se, takže jsem je v roce 2001 dal kamarádovi. Ještě předtím zemřel jeden samec. Potom jsem se znovu pokoušel o štěstí a šoupnul jsem je k vytírajícím se štěrbákům a similisům. Protože však jediná činnost, kterou zde vykonávali, bylo mlsné požírání jiker, znovu jsem se jich velice rád zbavil.

 

Pohlavní rozdíly: Velmi výrazné. Samice jsou výrazně větší a vypasenější. Samci jsou menší a štíhlí. O rozmnožování mi není nic známo.

 

Existuje řada druhů, které se C. atropersonatus velmi podobají. AQUALOG například uvádí Corydoras RIO NEGRO, který je - alespoň podle fotografií - prakticky nerozeznatelný. Corydoras sychri má tečkování řidší. Mimochodem, nedávno jsem v jednom velkoobchodu viděl menší atropersonaty po 30 korunách (!). Myslete tudíž na to, pokud budete chtít kupovat předražené ryby za pětinásobnou cenu.

 

Rozmnožování importů: Pokud je domovem tohoto druhu Ekvádor a Peru, odpovídá to městu Iquitos. V praxi to znamená zahájit koncem května "období sucha" a snižovat teplotu až do července, kdy je nejnižší v roce (maxima 29,9° C, minima 20,8° C). V srpnu naopak postupně zvyšovat a v září/říjnu spustit "období dešťů". Teploty i během dešťového období zůstávají v průměru vysoké (26-27° C), i když denní maxima klesají z 31,6-31,7° C pod 31° C. Protože rozdíly ve srážkách nejsou velké (asi dvoj- až trojnásobné), silné proudění asi nebude mít praktický význam. Je zajímavé, že region horní Amazonky má dvě dešťová období: po útlumu v lednu a únoru začínají nové deště v březnu a trvají až do května. Fuller tyto ryby vytřel v druhé polovině srpna, což je jen o drobet dříve, než v přírodě.

 

 


 

 

 

Corydoras axelrodi

Lokalita: Kolumbie (blíže nespecifikovaná oblast v povodí Rio Meta)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Rössel, 1962

 

Rozmnožování: Rozmnožování je velmi snadné a není třeba žádná zvláštní stimulace. Jiker je málo (řádově několik desítek kusů), ale se zvyšujícím se stářím a velikostí ryb jejich počet narůstá. Byly popsány i případy, kdy ryby nakladly přes 100 kusů. Mých 15 ryb dávalo v prvním roce maximálně 20-30 kusů na tření, ve druhém roce byl počet vyšší a na konci třecí periody maxima přesahovala 40 kusů.

 

Jikry jsou velmi drobné a na skle je lze někdy skoro zaměnit za špínu. Samice je obvykle lepí po jedné na spodní stranu rostlin. Jsou velmi lepivé a při seškrabování se často poškodí. Dost mě zlobí, že nemají žádný systém v jejich ukládání a lepí je porůznu, cik-cak po sklech. Potěr je rovněž takřka mikroskopický, ale po několika dnech svůj velikostní handicap velmi rychle dohoní na úroveň jiných mláďat corydorasů. Růst je na corydorasy zhruba průměrný, jen o drobet rychlejší než u duplicareusů. Pokud strava obsahuje žábronožky, mohou dosáhnout 2,5-3 cm po nějakých 4 měsících. Celkově je potěr axelrodi poměrně choulostivý, citlivý na infekce, a rovněž velmi rychle kape při bakteriálních infekcích z rozkládajícího se krmiva.

 

Poznámka: Existují dvě zákládní formy - se jedním (obr. nahoře) a dvěma (obr. dole) podélnými pruhy (tzv. varianta A a B). Varianta B má navíc ještě obzvláště atraktivní "podvariantu" s postranním proužkem (nebo chcete-li klínkem) mezi dvěma dlouhými pruhy, tzv. varianta B "with side stripe" ("mit Seitenstrafen"). Atlas Aqualog uvádí ještě druh Corydoras cf. aff. bifasciatus (tj. Corydoras podobný a snad totožný s C. bifasciatus) ze Surinamu, jehož zbarvení je prakticky shodné s C. axelrodi var. B. Poněkud podobný je také Corydoras nattereri, který má poněkud bledší, nazelenalé zbarvení a je o něco větší. Podle mého názoru se však jeho nákup nevyplatí. Je to jen druhotřídní imitace axelrodů.

 

Dosud nejasná je mi totožnost ryb označovaných v dovozech jako Corydoras axelrodi deckeri. Podle informací zaměstnance Profi-Aquarium byly ryby pod tímto označením ve skutečnosti totožné s variantou B. Na druhé straně jsem viděl na zahraničních internetových stránkách spojení Corydoras axelrodi C 3, což je velmi zvláštní, jelikož C 3 (C 03) je kód Corydoras "deckeri".

 

C. axelrodi by se dal zařadit mezi "příčnopruhé" typy smíšené s páskovanými.

O rozmnožování viz http://www.planetcatfish.com/shanesworld/reproduction/corydoras_axelrodi.htm

Více fotografií na Encyklopedii Corydoras - Corydoras axelrodi

 

 

Corydoras axelrodi - varianta B "with side stripe" (nyní mám pouze 2 kusy)

 

 

 

...a zhruba takové ryby jsem měl já

 

Axelrodi jsem poprvé na vlastní oči spatřil v březnu 2003 v jednom obchodě ve Vídni. Šlo o dva dospělé dovozové kusy, skutečně velmi pěkné, ale velmi drahé (6 EURO). Nakonec se mi podařilo získat kontakt na jednoho chovatele axelrodů ze severních Čech, od něhož jsem si je koupil v prosinci 2003. Opět se však potvrdila ošidnost nákupu "naslepo" (v tomto případě v bedně drahou). Chovatel tvrdil, že má variantu B, což technicky odpovídá skutečnosti, ale bohužel se nejedná o nejatraktivněji zbarvený typ s postranním klínkem. Ten buď zcela chybí nebo je jen mírně tečkovaně naznačen. Na internetu jsem se pokoušel najít fotografii, která by tento typ vystihla, a myslím, že se mi to podařilo. V létě 2005 jsem celou chovnou skupinu prodal a začal jsem hledat kvalitněji zbarvené typy. Počítám s tím, že se k nim ještě vrátím, ale vzhledem k tomu, že je to poměrně "plevelná ryba", omezím se na maximálně 10 chovných kusů. V únoru 2006 se mi náhodou podařilo ukořistit dva B-axelrodi v importu mladých arcuatů v brněnském Hornbachu. Vypadá to, že skládání chovného hejna bude práce na mnoho let.

 

Rozmnožování importů:  Nemělo by činit žádné problémy. Podle informací různých autorů se v přírodě rozmnožuje od ledna do dubna a od července do září. Porovnáme-li tyto údaje s Puerto Ayacucho, realitě bude spíš odpovídat červenec-září. Fuller je vytřel na začátku září. Období sucha nastává v říjnu, srážky (výměny vody) by měly být minimální. Teploty stoupají z říjnových cca 25-26° C až na 29° C v únoru a březnu. Prosinec, leden a únor jsou téměř bez srážek. Deště přicházejí v březnu/dubnu, masívní výměny vody je dobré spojit s prudkým poklesem teploty na cca 25° C. Silný filtr by rovněž mohl prospět. Květen, červen a červenec jsou velmi deštivé; od srpna však deště výrazně polevují a začíná zvyšování teplot.

 

 


 

 

 

Scleromystax (Corydoras) barbatus

Lokalita: jihovýchodní Brazílie (stát Rio de Janeiro)

Velikost: 10-12 cm

Popsal: Quoy & Gaymard, 1824

 

Chov: Tento druh pochází z jihovýchodní Brazílie, z regionu Sao Paulo a Rio de Janeiro. Z toho důvodu by při chovu měla být vhodnější chladnější voda, což potvrzují pozorování při tření, podle nichž oplozenost jiker klesá při teplotách nad 20° C. Údajně žije v rychle tekoucích vodách a od toho pochází jejich protáhlý tvar těla s dlouhým rypákem. V útlém věku mají obě pohlaví flekaté zbarvení připomínající Corydoras paleatus. Samci jsou v dospělosti výrazněji zbarveni než samice (fotografie nahoře samec, dole samice) a získávají černý šat s bílými tečkami (k tomu však dochází až po mnoha měsících, podle jednoho pramene dokonce až za 1,5 roku). Upřímně řečeno, jsem velmi překvapen nadšeným jásotem chovatelů, kteří stavějí barbaty dokonce nad Corydoras sterbai a nazývají je "pořádnou rybou". Článek z Akvárium & Terárium (podzim 2004) je dokonce nadepsán "Král (sterbai) je mrtev. Ať žije král (barbatus)". Koncem roku 2006 jsem si barbaty nakonec koupil od samotného autora článku dr. Zahrádky, i když důvody pro to byly převážně komerční (a úsporné - není třeba tolik vytápět! :). Je pravda, že ta ryba do sebe něco má, ale bohužel trvá velmi dlouho, než se samci kompletně vybarví (věk 11 měsíců, velikost 6 cm) a dosáhnou monumentální délky 10 centimetrů. Z toho důvodu je chov barbatů tak trochu nevděčnou záležitostí. Malý 3 cm barbatus vypadá hůře než paleatus, a 5 cm barbatus, který se už jakž takž vybarvuje a začíná svým vzhledem poutat pozornost, je zase dost drahý.

 

samice

 

Rozmnožování: Ryby se vytírají ještě před dosažením plného vybarvení, tj. ve staří cca 7 měsíců roku. Stimulace je snadná; stačí 1-2 výměny vody sprovázené poklesem teploty (např. 21° > 18° C) a zapojením silného filtru. Samice samozřejmě musí být předtím dobře krmené. Při tření se projevují teritoriální sklony dominantních samců, kteří si "rezervují" samice před ostatními samci a lákají je do míst, které připravili pro odkládání jiker. Ty jsou lepeny ve velkých hroznech na sklo akvária, několik centimetrů pod vodní hladinu, a to zpravidla stále na stejné místo. Výsledkem je obří jikerný slepenec, který se ze skla špatně odstraňuje a navíc se s ním nelehce manipuluje. Velikost jiker je jen o něco menší u duplicareusů a líhnutí je podobně pomalé, a to i při vysokých teplotách. Moje chovná skupina 5 párů mi při prvním výtěru dala 12 jiker, při druhém 101 a při třetím 135. Potěr je poměrně velký a navíc podlouhlý, což jeho velikost ještě opticky zvětšuje. Krmit můžeme 4. den po vylíhnutí. Nepozoroval jsem žádnou náchylnost k přežírání živými artemiemi, jak to dramaticky líčí dr. Zahrádka ve výše zmíněném článku; štěrbáci jsou v tomto směru rozhodně nesrovnatelně horší. Dr. Zahrádkou doporučované podávání porcovaných nitěnek bych osobně nepraktikoval, a to z důvodu rizika zanesení nákazy.

 

Poznámka: Nedávno kohosi napadlo, že zmatků v čeledi Callichthyidae je příliš málo, a Corydoras barbatus spolu s několika vzhledově podobnými druhy byli zařazeni do rodu Scleromystax. Scleromystax barbatus (tzv. varianta Rio de Janeiro) je mezi nimi největší (10-12 cm), s nápadně dlouhými prsními a hřbetními ploutvemi. Tzv. varianta Sao Paulo, známá jako Scleromystax (Corydoras) kronei, dosahuje jen délky 9-10 cm. Velmi blízký vzhledem je též Scleromystax (Corydoras) lacerdai, jen 5-6 cm dlouhý druh, údajně připomínající některé menší "paleatovsky" zbarvené druhy Aspidoras. Sluší se uvést ještě neurčený druh Corydoras sp. "Baianinho II", údajně pocházející z černých toků jížní Brazílie a dosahující 5-6 cm délky. Přejmenovány byly také druhy Corydoras macropterus (> Scleromystax macropterus) a Corydoras prionotus (> Scleromystax prionotus).

 

Podle britského chovatele J. Makina se C. lacerdai vybarvují dříve než barbati, už po 6-9 měsících, ale chov a odchov je těžší. Samci jsou k sobě při tření značně agresívní a jejich střety mohou skončit smrtí.

 

Fotografie: Moji chovní samci

 

 

Třoucí se barbati: http://www.youtube.com/watch?v=0iGBTY7xE6U

 

 

 

 

 


 

 

 

Corydoras burgessi

Lokalita: Brazílie (Rio Unini, přítok dolního toku Rio Negro)

Velikost: 5-6 cm

Popsal: Axelrod, 1987

 

Druh velmi podobný C. adolfoi. V roce 1996 jsem je viděl u jedné dovozové firmy za 150 Kč/kus. V obchodě, kam je potom prodali, se však nabízeli za 310 korun!!! Standardně se však dováží (je v nabídce Profi-Aquarium u Papíka). Na jaře 2005 je tam měli za 226 korun/kus! Marně se zatím pokouším sehnat nějaké české odchovy za rozumnější cenu. V létě 2005 jsem je měl už na dosah, ale chovatel mi mladé ryby prodal takřka před nosem a dospělých se vzápětí zbavil.

 

Rozmnožování: Nezdá se mít žádné zvláštní nároky. Počet jiker na jednu samici čítá několik desítek. Vytírají se v 1-2 týdenních intervalech. Potěr roste podstatně rychleji než u Corydoras adolfoi. Podle jednoho chovatele ale mohou být podobně jako u duplicareusů problémy s vývinem jiker.

 

Poznámka: Vyskytují se i atraktivní variety s více či méně zřetelnými vodorovnými pruhy nebo tečkováním podél těla (Corydoras cf. burgessi; Corydoras burgessi SPOTTED). Podobné, i když méně výrazné zbarvení mají např. C. virginiae, C. crypticus a C. bicolor. Prvně dva jmenované druhy patří mezi odporné rypáky a skrvna je víceméně žlutá. Bicolor je vzhledově téměř totožný s burgessi, ale skrvna je žlutě vybledlá.

Míšením typu C. burgessi a leopardů zřejmě vznikají corydorasové se zbarvením C. melanistIus.

 

Rozmnožování importů: viz C. duplicareus.

 

 


 

 

 

Corydoras concolor

Lokalita: Venezuela, stát Bolivar (řeka Las Mangas, přítok Río Parguaza v povodí Río Orinoco)

Velikost: 7-8 cm

Popsal: Weitzman, 1961

 

Zbarvení concolorů sice na tomto obrázku vypadá efektně, ale když jsem měl tento druh poprvé možnost spatřit in vivo, nijak zvlášť mě nezaujal. Za cenu 50 korun si můžu koupit daleko atraktivnější druhy. Šlo však o dost malé ryby. Ve Vídni jsem viděl plně vyspělé kusy, které nevyhlížely špatně. Hodně ale záleží na osvětlení. Horní část těla v dopadajícím světle opalizovala fialově-zeleno-oranžově.

 

Údajně patří mezi snáze rozmnožitelné druhy. Podle www.scotcat.com došlo k výtěru při teplotě 24,5°C. Jikry jsou veliké (2 mm) a jejich počet je malý (maximálně několik desítek).

 

Rozmnožování importů: Tření by mělo být podobné jako u C. axelrodi. V zajetí bývají rozmnoženi v dubnu, což dobře odpovídá lokalitě původu. 

 

 


 

 

 

Corydoras geryi (=Corydoras bolivianus)

Lokalita: Bolívie (Rio Mamoré)

Velikost: 7 cm

Popsal: Nijssen & Isbrücker, 1983

 

Tento krásný druh obývá nížinné toky severní Bolívie, nedaleko od míst výskytu Corydoras sterbai. V roce 1983 jej popsali Nijssen s Isbrückerem, a to údajně omylem hned dvakrát: na jedné lokalitě jako C. bolivianus a podruhé jako C. geryi. Po zjištění této záměny se v roce 2001 Isbrücker přiklonil k názvu Corydoras geryi.

 

Mřížkovaná "retikulátovská" kresba se bohužel u samic vyskytuje v mnohem bledší a nevýraznější formě, takže spíš připomínají brochisy. Přesto patří geryi k nejatraktivnějším corydorasům.

 

O výtěru geryi (resp. bolivianů) odlovených v zajetí pojednává Werner Seuss na www.aquaristik-online.de. K výtěru došlo za blíže nepopsaných okolností 21.1. 1994. Počet jiker se pohyboval kolem 300 a po 4 dnech se vylíhlo plných 90%. Autor tvrdí, že první týden krmil trepkami a teprve poté začal s artemiemi. Kolem 3. týdne ale došlo (údajně vlivem nárůstu jakýchsi plísní na dně) k hromadnému úhynu potěru, takže nakonec přežily pouhé dva kusy.

 

V zajímavém popisu svých cest po Jížní Americe upozorňuje Seuss na podobnost geryi s Corydoras pantanalensis, kteří se údajně vyskytují v téže oblasti, a zmiňuje se též o 8 cm velkém "retikulátovsky" mřížkovaném druhu z Peru, který se prý vyznačuje nápadně dlouhými břišními ploutvemi. Ještě nás tedy asi čekají velká překvapení.

 

 


 

 

 

Corydoras julii

Lokalita: Brazílie, stát Maranhăo (potok tekoucí do Rio Parnaíba u Alto Parnaíba)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Steindachner, 1906

 

Tento druh, velmi často zaměňovaný s C. trilineatus, se k nám dováží zřídka. Už jsem je však několikrát viděl jak u dovozových firem, tak v prodejnách.

 

Rozmnožování importů: Budeme-li se držet hodnověrnějších internetových informací o původu tohoto druhu, poslouží nám velmi dobře Carolina. Znamená to tedy značné klimatické extrémy. Suché období nastává v květnu, srážky jsou zcela minimální, teploty 25-26° C. Na konci suchého období (srpen/září) průměrné měsíční teploty šplhají k 28° C, takže je nutno předpokládat, že voda bude velmi teplá. Na přelomu září/října přicházejí silné deště, teplota rychle klesá až k 25° C a zůstává na této hodnotě od prosince až do března. Použití silného proudění tedy má smysl. V březnu/dubnu srážky rychle padají dolů, teploty zprvu stoupají mírně (od dubna do června se drží na 26° C), v září a srpnu ale výrazně na 28°C. Fuller vytřel tento druh v říjnu, což dobře souhlasí se začátkem dešťů v předpokládané lokalitě původu.

 

 


 

 

 

Corydoras loretoensis

Lokalita: Peru (Rio Nanay), Ekvádor, Kolumbie

Velikost: 4,5-5 cm

 

Tento zajímavě vyhlížející sumec je už delší čas v mém hledáčku. Viděl jsem však už vícero fotografií a musím říct, že existuje několik variant tohoto druhu, které zdaleka nejsou tak atraktivní. Místo "leopardích" teček mají drobné, chaoticky umístěné čárky.

 

 


 

 

 

Corydoras loxozonus

Lokalita: Kolumbie, stát Meta (Río Ariari, přítok Río Guaviare, SV od města Villavicencio)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Nijssen & Isbrücker, 1983

 

Velmi atraktivně vyhlížející sumec, který stojí geograficky i zbarvením blízko Corydoras melini a Corydoras axelrodi. Myslím ale, že se ve skutečnosti jedná o křížence melini x schwartzi. V importech se prý někdy objevuje pod názvem "Corydoras (C 03) deckeri", což je opravdu zvláštní, protože "cé trojku" nijak zvlášť nepřipomíná. O rozmnožování viz Gisela Bohn (http://www.aquaristik.de/artikel.htm). Ryby mají obvykle jen několik desítek jiker (Bohnová uvádí maximum 71). Během tří týdnů se vytřely devětkrát a po dalších 3 měsících pokračovaly. Autorka se zmiňuje o velkých ztrátách jiker a potěru ve vodě 5° dGH, pH 7. Teprve když použila pramenitou vodu pH 5,5 a 1° dGH, kterou smíchala s vodou z odchovné nádrže, dosáhlo procento líhnutí 50%. Po 14 týdnech (tj. asi za 3,5 měsíce) byly 2 cm dlouhé.

 

Loxozony jsem si obstaral u Papíka 27. ledna 2006. Jsou to velmi pohodové, klidné ryby. V polostínu vypadají opravdu krásně.

 

V srpnu 2007 se mi je podařilo hormonálně vytřít, ale bohužel jsem z nich dostal jen pár neoplozených jiker. Když už jsem uvažoval, že se jich zbavím, šokovali mě koncem dubna 2008 samovolným výtěrem, z něhož jsem dostal 60 jiker. Další tření následovala ve 14-denních intervalech. Jikry ani potěr nemají žádné zvláštní nároky (tedy přinejmenším v mých podmínkách).

 

Rozmnožování importů: Tento druh má vzhled klasické samotěrky typu axelrodi či davidsandsi. Pochází z podobné oblasti jako C. axelrodi, takže výtěr by měl probíhat podobně.

 

 


 

 

 

Scleromystax (Corydoras) macropterus

Lokalita: Brazílie (oblast Paranagua)

Velikost: 7-8 cm

 

O této rybě, která patří do příbuzenstva barbatů, mi není nic bližšího známo. Zbarvení sice není nijak extra atraktivní, nicméně dlouhé ploutve by mohly být zajímavé. Člověk by to ovšem musel vidět na vlastní oči. Mimochodem, údajné macroptery měli na jaře 2004 v nabídce u Papíka v Profi-Aquarium, ale ve skutečnosti šlo o Corydoras tukano!

 

 


 

 

 

Corydoras melanistIus melanistius

Lokalita: Guayana, Essequibo

Velikost: 5-5,5 cm

Popsal: Regan, 1912

 

Jeden z řady druhů, které jsou výsledkem křížení "leopardích" corydorasů a "pandovitých" páskovaných typů s červenou skvrnou (C. adolfoi, C. burgessi aj.). Vyznačují se páskem přes oko, více či méně náznakem růžové skvrny po vzoru adolfoi či burgessi a tečkovaným tělem. C. melanistius zjevně vznikl mixem leoparda a typu podobného C. burgessi. Podobnými druhy jsou např. C. delphax, C. surinamensis, C. leucomelas a řada dosud neurčených. Typově podobní, ale s velkými skvrnami, jsou C. ambiacus a C. agassizi.

 

U nás se melanistius nevyskytuje vzácně, patrně se jím zabývá už víc lidí. Mě osobně však nijak zvlášť nezaujal. Na můj vkus je jeho zbarvení matné a chaotické. Navíc je to prý extrémně plachý druh.

 

Tření a odchov: Ryby se třou v noci a při rozsvícení tření okamžitě přerušují. Stimulem bývá výměna vody. Jiker je málo (30-40), údajně se vylíhne jen menšina.

 

Rozmnožování importů: K představě o přírodních podmínkách nám poslouží Zandery v Surinamu a Georgetown v Guyaně. Období sucha začíná v srpnu a dosahuje svého maxima v říjnu, kdy jsou na maximu také teploty (denní maxima téměř 31° C, minima nad 24° C). Během období dešťů teploty klesají až na lednové celoroční minimum (denní maximum 28,6° C, minimum 23,6° C). Poté nastává útlum dešťů a mírné zvýšení teploty (maxima dosahují 29,5° C). Nové deště přicházejí v dubnu/květnu a teplota asi o 1 stupeň klesá. Existují tedy dva dešťové vrcholy, podobně jako v případě horní Amazonky (Iquitos). V každém případě internetový zdroj na www.scotcats.com udává výtěr v květnu.

 

 


 

 

 

Corydoras melini

Lokalita: Brazílie, stát Amazonas (soutok Rio Papuri a Rio Uaupés u města Iuaretê, na hranici s Kolumbií)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Lonnberg & Rendahl, 1931

 

Ryby, které jsem si pořídil 3.10. 2002. Sympatický, elegantní druh. Je velmi podobný na Corydoras davidsandsi, jenž pochází z bílých vod Rio Unini. Za povšimnutí stojí, že melini má na těle náznaky černých pruhů, což chybí jak u C. davidsandsi, tak C. metae. I tvarem svého pruhu připomíná Corydoras loxozonus, jenž má však bílé tělo.

 

Rozmnožování: Klasická samotěrka. K prvnímu výtěru došlo asi po půl roce pobytu v mých nádržích, 11.4. 2003. Musím říct, že jsem tím byl zcela šokován, protože jsem se právě chystal, že je někomu prodám, jelikož mi už v akváriích nezbývalo místo na další druhy, a umístil jsem je proto provizorně do 130litrové nádrže s 19 štěrbáky a 13 similisy (obojí v odrostlém, předpubertálním věku). Moje překvapení bylo o to větší, že veškerá strava sestávala pouze z patentek a granulí, z nichž navíc melini nebyli dvakrát nadšeni. Rovněž jsem nepodnikl žadné pokusy o třecí stimulaci. Poslední výměna vody (80%) proběhla osm dní před třením a tak jediná změna, která by stála za zmínku, bylo zvýšení teploty o jeden stupeň, ke kterému došlo několik dní potom po instalaci nového topítka. Přesto si ale nemyslím, že by to mělo nějaký zásadní vliv. Zdá se, že melini je podobně jako řada příbuzných "banded" corydorasů druhem, jenž se vytírá víceméně spontánně v dlouhých třecích periodách.

 

Samice odkládá jikry do rostlin, lépe řečeno chtěla by je odkládat, protože v nádrži byl pouze malý trs měchýřovky zatížený kamenem a v jejích kořenech trochu zacuckaného jávského mechu, do kterého byly jikry doslova pěchovány. To bylo nemilé, protože netřoucí se melini i štěrbácko-similisovská drobotina vycítila kaviár a při náhodném proplouvání neopomněla trs důkladně "očesávat". Že to prováděli velmi důkladně, o tom svědčí fakt, že když jsem rostliny navečer vyndal, nezbyla na nich jediná jikra!

 

K dalšímu výtěru došlo 24.4., tj. po 13 dnech. Intervaly jsou tedy dvoutýdenní, což se podobá příbuzným druhům jako C. metae či C. adolfoi. Tentokrát se mi podařilo zachránit asi 15 jiker. Bohužel, jak tento, tak i další výtěr čítající 27 jiker zplesnivěly nebo podlehly dalším pohromám, takže z toho nebylo nic. V polovině května 2003 ryby vyhlásily stávku. Ke druhé třecí periodě došlo na konci prosince 2003 a začátku ledna 2004. Uskutečnila se celkem tři tření - a opět s velmi slabým výsledkem. Podařilo se mi odchovat jen 10 kusů, ze kterých si chci vychovat novou chovnou generaci. Ta by mi měla pomoci odpovědět na otázku, zda tyto slabé výtěry nevyplývaly z přílišného stáří dovozových ryb. Na internetu je totiž možno narazit na informace až o 100 kusech jiker z jednoho tření.

 

Mladé zpočátku rostou nápadně rychle, ale rychlá růstová akcelerace se po třech měsících prakticky zastavuje a po další dobu je růst bez nadsázky strašný. Po 11 měsících mělo výše uvedených 10 kusů sotva kolem 3 cm! Žily sice na průměrné stravě, ale to nic nemění na tom, že stejně (ne)kvalitně krmení similisové, kteří byli navíc o měsíc mladší, měli po této době asi o půl centimetru víc! Můj poslední, vcelku velmi kvalitně krmený odchov, měl po 6 měsících jen 2,5-3 cm. Růst se kupodivu výrazně urychlil, když jsem rybky izoloval do samostatného akvária. V takovém případě dosáhla třetina ryb už po 8 měsících velmi slušných 3,5-4 cm.

 

Vzhledem k tomu, že růst těchto ryb je tak dlouhý a jejich atraktivita není nijak vysoká, nakonec jsem je v létě 2005 prodal. Jedinou jejich výhodou v porovnání s ostatními druhy Corydoras je nenáročnost odchovu mláďat a jejich velká odolnost proti nepříznivým okolním vlivům. Nejsou náchylné k přežírání a proti řadě infekcí a jiných problémů, které v průběhu odchovu kosí jiné druhy, jsou prakticky imunní. Bez velké nadsázky můžu říct, že kolik mláďat se vyklube z jiker, tolik jich odchováte do dospělosti. Že si na tu dospělost pěkně dlouho počkáte, to je samozřejmě již věc jiná.

 

Rozmnožování importů: Samotěrka, která se vytírá kolem dubna. Pro lokalitu výskytu nemám přesné klimatické údaje, ale je to region mezi Puerto Ayacucho a Leticia, což znamená, že období sucha by mělo vrcholit někdy mezi srpnem a březnem (listopad/prosinec?) a období dešťů nastupuje mezi listopadem a červnem (únor/březen?). Fullerovi se bez jakékoli stimulace vytřeli 1. února a mně v dubnu, což vcelku odpovídá. Výtěry v zajetí ale bývají nepravidelné a víceméně libovolné (v mých podmínkách např. první třecí perioda začala v dubnu 2003 a pokračovala do června 2003; druhá nastala v prosinci 2003 a potřetí došlo k výtěru v září 2004.

 

 


 

 

 

Corydoras metae

Lokalita: Kolumbie (horní tok Rio Meta)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Eigenmann, 1914

 

Jeden z "pandovitých" páskovaných typů, k nimž kromě pandy patří i podobný C. melini či C. davidsandsi. Dováží se zřídka, ale je to sympatický, robustní druh. Před lety jsem je viděl v Praze v ceně 110 korun.

 

Rozmnožování: Samotěrka. Podobně jako jiné příbuzné druhy mají málo jiker (většinou kolem 50), ale odchovy se v zajetí dobře daří. Když se ryby začnou třít, vytírají se potom opakovaně v cca 14denních intervalech. Údaje o podmínkách se však dost liší. Jikry by ale měly snášet polotvrdou vodu. Údajně jsou náchylné k zaplísnění, takže se doporučuje po tření přidat acriflavin. Při nízké teplotě se mohou mladé vylíhnout až po jednom týdnu. Jeden autor uvádí zvýšenou citlivost potěru na obsah soli ve vodě, což vyvodil z citelného úhynu při podávání artemií. Je ale třeba se ptát, zda tento úhyn nevyplýval docela prostě z přežírání.

 

Poznámka: Corydoras metae je dost variabilní druh. Někdy je hřbetní ploutev zcela bezbarvá, jindy je naopak černá. Některé formy dost připomínají Corydoras panda, což ukazuje na vzájemnou blízkost obou druhů.

 

Rozmnožování importů: Samotěrka z podobného regionu jako C. axelrodi. Fuller je vytřel 1. června. Makin 23. září.

 

 


 

 

   Corydoras napoensis

 

Corydoras napoensis

Lokalita: Ekvádor (Rio Napo, Río Aguarico), Peru (Rio Nanay u Iquitos)

Velikost: 4-5 cm

Popsali: Nijssen & Isbrücker, 1986

 

Druh, který jsem si pořídil v létě 2005. Samci vyhlížejí velmi atraktivně, někteří poněkud jako "černí retikuláti". Jsou podstatně menší než samice. Ty jsou naproti tomu matněji zbarvené a připomínají elegansy nebo unduláty. Jsou nápadně nacpané jikrami a tudíž velmi vypasené. Ryby mají žluté ploutve, ale ty jsou postřehnutelné pouze na vhodném stejnobarevném podkladu. Celkově lze říci, že zbarvení ryb je značně proměnlivé.

 

Rozmnožování: V zajetí se napoensisové rozmnožují a mají velký počet malých jiker. Soudím nicméně, že úspěšné výtěry nejsou pravidlem, protože řada chovatelů se zmiňuje o problémech se stimulací ryb a k výtěru dochází nezřídka dílem náhody. V nabídkách českých chovatelů se odchovy vyskytují velmi vzácně, což tento můj dojem ještě potvrzuje. Navíc se mi zdá, že jde ve skutečnosti o odchovy nějakých forem elegansů nebo nanusů, nikoli skutečných napoensisů. Po vlastních neúspěšných pokusech jsem tento druh nakonec vytřel 21.-22. listopadu 2006 za pomoci hormonální stimulace. Ryby se vytíraly v noci. Jikry nejsou malé - jsou doslova miniaturní! Snad i někteří akvarijní šneci mají větší vajíčka než tenhle Corydoras! Práce s nimi je příšerná, protože je lepí do malých kupek po 10-20 kusech a to vám povím, potom je rozlepovat na oplozené a neoplozené... Nad těmi cca 400 kusy, co mi dali, jsem seděl snad hodinu a půl. Potěr se líhne rychle, při 26°C už za 2,5-3 dny, a je rovněž miniaturní. Žere už po 3 dnech. Ve stáří jednoho měsíce získává tvar těla a kresbu připomínající C. pygmaeus, tj. s černým podélným proužkem a tečkou na ocasním násadci. Podélných proužků postupně přibývá a rybky nakonec získávají typické mřížkování. Růst je v porovnání s ostatními druhy, které chovám, velmi rychlý; některé ryby jsou na prodej prakticky už po třech měsících. S odchovem nejsou pro zkušeného chovatele absolutně žádné problemy a ztráty jsou téměř nulové. Kupodivu se mi však v roce 2007 začaly hromadit výtěry, které po vylíhnutí nezadržitelně hynuly. Příčinu těchto potíží se mi prozatím nepodařilo odhalit.

 

Rozmnožování importů: V okolí Iquitos se teploty během roku příliš nemění. Suché období vrcholí v srpnu/září a poté srážky pozvolna stoupají. Zajímavé je, že dešťové období má dva vrcholy - v prosinci a v březnu. V únoru totiž srážky výrazně klesají. Za pozornost stojí, že na začátku dešťového období teploty ještě pozvolna stoupají a dosahují maxima ročních průměrů. Od února se postupně snižují a minima dosahují na počátku suššího období v červenci.

 

 


 

 

 

Corydoras oiapoquensis

Lokalita: Francouzská Guyana (potok Cumuri na levé straně řeky Oyapock/Oiapoque)

Velikost: 5 cm

Popsal: Nijssen, 1972

 

Tento druh na první pohled silně připomíná Corydoras panda, ale lokalita jeho výskytu leží úplně na opačném konci Ameriky, v oblasti Surinamu a Francouzské Guayany. Vytírání tohoto druhu nečiní v zajetí žádné zvláštní problémy. Jikry jsou oranžové, 2 mm veliké. Don Kinyon nicméně uvádí problémy s odchovem potěru. Nakonec prý musel použít silně filtrovanou a vzduchovanou, rychle proudící vodu. Pokud byl proud vody slabší, většina potěru rychle uhynula. Jelikož však pro vývin jiker užívá vodu z nádrže s dospělými rybami, neberu tyto informace moc vážně a udávaným problémům se ani nedivím.

 

Poznámka: Velmi podobný druh je také Corydoras condiscipulus.

 

 


 

 

 

Corydoras panda

Lokalita: Peru (stát Huanuco, řeka Aquas Amarillas, přítok Río Paquitea v povodí Río Ucayali)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal:  Nijssen & Isbrücker, 1971

 

Velmi atraktivní a přitom zcela nenáročný druh, který se v posledních letech u nás velmi rošířil. Na chemismus nemá žádné zvláštní nároky. Na jedné přírodní lokalitě byly naměřeny hodnoty teplota 22,2°C (s denním a nočním kolísáním 21-23° C), celková tvrdost 7,7° dGH, uhličitanová tvrdost 3,1° dKH.

 

Pohlavní rozdíly: Nejsou výrazné, ale plně dospělé samice jsou plnější a větší než samci.

 

Rozmnožování: Rozmnožování je snadné; pandy jsou mezi corydorasy nepřekonatelnými sexuálními maniaky a při dobrém krmení vstupují do tření ochotně samy. Třecí perioda je velmi dlouhá a v mých podmínkách trvala až 5 měsíců. Během této doby se ryby třou v 1-2 týdenních intervalech. Počet jiker je však velmi nízký (obvykle 10-30 kusů na samici). Pauza po skončení třecí periody je rovněž dost dlouhá (kolem 6 měsíců). Během třecí periody si třecí intervaly vybírají podle svého, nicméně tření se dá do jisté míry načasovat výměnou vody a poklesem teploty. Já jsem například nechal při výměně poklesnout teplotu z 27° na 22° C a poté ji opět zvedl. Ke tření často docházelo už během jedné hodiny (někdy ale taky ne).

 

Samice lepí jikry po jedné (zřídka po dvou) do rostlin nebo na stěny v zákoutích akvária. Jikry se vyvíjejí i ve vodě polotvrdé až do cca 16° dGH. Mladé se líhnou po 4-5 dnech a za další asi 3 dny se rozplavou. Několikrát jsem se setkal s tvrzením, že potěr je náchylný na znečištění vody, ale při odchovu jsem nepozoroval prakticky žádné ztráty, ačkoli jsem ve 3-6 litrových nádobkách měnil vodu jen jednou týdně. Mladé jsou po 1 měsíci už přes 1 cm velké a začínají se vybarvovat, ale potom se růst zpomaluje. Tempo růstu však těžko mohu objektivně posoudit, protože výkrmem byl během mého pobytu na VŠ kolejích pověřován můj bratr, který se s tím moc nepáral. V každém případě byly na prodej až po nějakých 4 měsících. Za zhruba dva roky jsem odchoval něco kolem 100-150 mladých. Dospělé ryby jsem ale nakonec prodal kamarádovi, protože jsem potřeboval uvolnit kapacitu nádrže pro Corydoras similis. Dnes mám pouze dva kusy ve společné okrasné nádrži.

 

Poznámka: V posledních letech cena pand klesá. I když výkupní ceny na export se stále pohybují kolem 30 korun a do obchodů jdou třícentimetrové kusy za ceny kolem 18-20 korun, někteří chovatelé, kteří je produkují po tisících, je nabízejí už po 15 korunách. Protože jich je prakticky všude nadbytek, rozhodl jsem se jejich chov zrušit a uvolnit kapacity nádrží pro jiné, perspektivnější druhy.

 

 


 

 

 

Corydoras pantanalensis

(dříve Corydoras sp. C 05 "latus")

Lokalita: Brazílie (Mato Grosso)

Velikost: 9-10 cm

Popsal: Knaack, 2001

 

Corydoras pantanalensis se přestěhoval z rubriky Galerie hybridů a neurčených druhů, neboť byl nedávno vědecky popsán. Podle jména pochází z tzv. Pantanalu, močálovité oblasti v jihozápadní Brazílii. Kdo by však při pohledu na tuto rybu jásal, toho musím zklamat; jedná se totiž o rafinovanou lest přírody. Na fotografii je mladý samec, kterému toto zbarvení v dospělosti nevydrží a změní se na obyčejný "kapří" vzhled brochisů (viz Galerie Nettaigyo). Samice mají "kapří" zbarvení už od mládí. Podobnou proměnou z přepestrého červeno-modrého vybarvení mládí na víceméně jednolitou narudlou barvu dospělosti je proslulý např. i Corydoras rabauti.

 

 


 

 

 

Corydoras reticulatus

Lokalita: Brazílie, stát Pará (Rio Amazonas u Monte Alegre); podle jiných zdrojů se vyskytuje i v Peru

Velikost: 5-6 cm

Popsal: Fraser-Brunner, 1938

 

Reticulatus je představitelem "skupiny reticulatus", druhů s mramorovanou kresbou na těle. Tvar těla s nízko posazeným okem připomíná skupinu elegans. Dvěma nejtypičtějšími zástupci jsou Corydoras reticulatus a Corydoras sodalis. Zajímal by mě názor ichtyologů na spřízněnost těchto mramorovaných corydorasů s brochisy. U brochisů se totiž v mládí objevuje totéž mramorované zbarvení, ale v dospělosti mizí. U Corydoras pantanalensis (dříve Corydoras sp. C 05 "latus") je dokonce toto mladistvé zbarvení zvýrazněno do překrásně diamantové kresby. V dospělosti však stejně jako u brochisů mizí a mění se na nelákavý, jednolitě zelený "kapří" vzhled. Corydoras sodalis se od reticulatů liší tím, že nemá černou skvrnu na hřbetní ploutvi.

 

Reticulaty jsem si pořídil 3.3. 2004 v počtu 8 kusů (4 páry). Můj dojem z nich je příznivý. Jsou to pohodové, klidné ryby.

 

Rozmnožování: Není mi nic podrobnějšího známo. Vím, že v zajetí již rozmnožen byl, ale zřejmě se jedná pouze o sporadické výtěry, protože všichni dostupní retikuláti pocházejí z importu. Na internetu se udává jako maximum 370 jiker. Potěr je údajně velmi citlivý na nitráty. Často se doporučuje vyšší teplota (až 28° C), a to jak pro chov, tak pro odchov.

 

Rozmnožování importů: Klimaticky by mělo jít o jakýsi průměr mezi Belemem a Manausem. Období sucha by mělo začít v květnu a trvat dost dlouho; v Manausu nastupují deště pozvolna od září/října, v Belemu velmi prudce až od prosince. Vývoj teplot je v obou místech stejný, tj. nárůst na začátku období sucha a pokles v průběhu období dešťů. V Manausu jsou všeobecně vyšší denní maxima i minima (maxima až 33° C, minima mezi 23-24° C), menší rozdíly mezi dnem a nocí (7-9° C), srážky během roku jsou menší, ale mezi suchým a vlhkým obdobím stoupají více než pětkrát (58 mm v srpnu, 314 mm v březnu). Belem je typický většími rozdíly mezi denní a noční teplotou (9-10° C; maxima 30,4-32,3° C, minima 21,6-22,6° C), a bohatšími srážkami, které v období dešťů stoupají skoro čtyřikrát (112 mm v listopadu, 436 mm v březnu). Silný filtr by byl tedy zvláště v případě Manausu vhodný.

 

 


 

 

Corydoras robineae

Lokalita: Brazílie (Rio Ajuana, jižní přítok středního toku Rio Negro)

Velikost: 6-7 cm

Popsal: Burgess, 1983

 

Málo známý, ale překrásný druh. Podle mého názoru třetí nejkrásněji zbarvený corydoras za štěrbáky a duplicareusy (a to mu možná křivdím). Nejnápadnějším znakem je nápadně pruhovaná ploutev, která se jinak mezi corydorasy nevyskytuje a známe je jen u rodu Dianema. (To pruhování taky poněkud připomíná Hypancistrus zebra.) Rovněž tvar těla ukazuje, že robineae by mohli být výsledkem křížení corydorasů s dianemami (konkrétně nejspíš Corydoras araguaiensis x Dianema urostriata). Zbarvení středu těla je u ryb variabilní. Některým se pruhy rozpadají do tlustých čar či teček už blízko před ocasní ploutví.

 

Chov: U tohoto druhu Corydoras bych chtěl upozornit na větší plachost a náchylnost k šokovému chování. Při prudkém poklesu teploty nebo při nějaké jiné stresové situaci nezřídka vyskakují z vody, a proto je třeba mít nádrž dobře zakrytou.

 

Rozmnožování: Pohlavní rozdíly se dají poznat poměrně dobře. Samice mají až 7 cm a jsou shora tlustší, samci jsou štíhlejší a dosahují jen 5-6 cm. Informací o tření je poměrně málo. V zajetí byly tyto ryby sice už vytřeny, ale podle tvrzení jednoho českého chovatele se vždy jedná spíš o náhodné výtěry a robineae se považují za rybu z chovatelského hlediska problematickou. Navíc se dost liší i informace o podmínkách, za kterých k výtěru došlo.

 

První zdokumentovaný výtěr v zajetí se podařil Australanovi Normanu L. Wakeovi v roce 1988. Za jeho úspěchem údajně stálo pravidelné krmení živými nitěnkami. O svých zkušenostech později pojednal v britském časopise ,,Catfish Association of Great Britain" (článek se mi bohužel nedostal do ruky). Jeden z dalších výtěrů popisuje zkušený německý chovatel sumců Hans-Joachim Franke (prosinec 1991). Ryby (3 samice+7 samců) se mu dlouho nedařilo vytřít a teprve po dvou letech se jedna ze samic nafoukla jikrami a začala se se dvěma samci honit po nádrži. Franke ryby odlovil do akvária s chladnou vodou (18° C), které ale dobře nezakryl a ráno našel samici vyschlou na koberci. Po dalším roce, který Franke vyplnil vycpáváním sumců nitěnkami podle Wakeovy rady, se naplnila další ze samic a Franke ji společně se třemi samci přelovil do nádrže 70x35x30 cm s holým dnem, filtrem a trsem Microsorium pteropus. Voda měla opět 18° C, ale postupně se vlivem teploty v místnosti ohřála na 25° C. Ryby byly tři dny krmeny nitěnkami, ale neprojevovaly žádnou aktivitu. Teprve čtvrtého dne navečer se začaly prohánět po akváriu, ale po zhasnutí světla se opět zklidnily. Dalšího dne odpoledne si Franke náhodou při krmení povšiml tří kup relativně malých jiker, které byly nalepeny na dně podél zadní stěny akvária, zhruba po 15-25 kusech. Další jikry potom objevil na skle těsně pod vodní hladinou a kolem topítka. Ryby kupodivu nelepily jikry na Microsorium. Celkový počet jiker činil 157 kusů, ale z toho jen 43 se dále vyvíjelo.

 

Samice s jikrami nakladenými v "řádcích" na dně.

Fakt, že ryby se vytírají v noci, nepřímo potvrzuje i Wake, který objevil jikry ráno při prohlížení nádrže. Naproti tomu Eric Bodrock (http://www.alloddballaquatics.com/) uvádí tření odpoledne. Ryby se začaly vytírat dva dny poté, co se v Bodrockových nádržích navzájem propojených hadicemi začali po výměně vody vytírat C. davidsandsi a večer před třením ještě C. axelrodi, C. simulatus a C. oiapoquensis. V nádrži s C. robineae byla dva dny před třením provedena výměna 40% vody za chladnější vodovodní. V dobu tření se současně nad oblastí přehnala silná bouřková fronta. V den tření měla voda 25,5° C. Ryby byly několik týdnů před třením vydatně krmeny "black worms" (tento anglický termín údajně označuje jakýsi druh černých žížal). Zhruba polovina z cca 200 jiker byla nakladena na dno nádrže, zbytek mezi kořeny Microsorium a na boční stěny několik centimetrů nade dnem. Vyklubalo se opět jen torzo jiker, což varuje, že s touto rybou mohou být problémy.

 

Jiné internetové prameny (www.planetcatfish.com, Viz zde) doporučují rozsáhlou výměnu vody a náhlý pokles teploty z 25° C na 18° C. Ryby se prý nevytřou při teplotě nad 24° C. Musím však upozornit, že při poklesu teploty pod 20 stupňů ryby často šokují.

 

U nás už robineae rozmnožen byl. Jeden chovatel ze severní Moravy je údajně rozmnožil, ale všechen potěr mu pozdechal. Jiný severomoravský chovatel byl prý úspěšnější, ale další podrobnosti mi nejsou známy. Mám nicméně jisté indicie, že se v těchto případech nejednalo o Corydoras robineae.

 

Nedávno jsem napsal Ericu Bodrockovi, jak se mu chov jeho ryb dál dařil, ale jeho odpověď svědčí o tom, že robineae nemá v zajetí valnou perspektivu: Došlo prý ještě k několika dalším výtěrům, ale za mnoho nestály, a jeho F1 generace údajně nikdy nejevila známky toho, že by se jim chtělo do tření. Nakonec všechny ryby prodal. Nemám důvod se domnívat, že další chovatelé byli o mnoho úspěšnější, protože žádná záplava odchovaných robineae z Německa se nekoná. Pro rozšíření tohoto druhu v zajetí tedy zřejmě zůstává jedinou možností hormonální rozmnožování.

 

Mladé se líhnou při 25 °C po 4 dnech. Růst potěru je nesmírně rychlý: po měsíci údajně měří 2 cm.

 

Aktualizace: Po šesti letech marných pokusů se nakonec i mně podařilo tuto rybu přimět ke tření, a to hormonálním způsobem (7.8. 2008). Stimuloval jsem skupinu čtyř mladých robineae zakoupených dva měsíce předtím v Profi-Aquarium. Z výtěru jsem dostal 26 kusů jiker, z nichž se za 3 dny při teplotě 28°C vylíhlo 14 mladých. Během pobytu v malé elementce zahynul pouze jeden, a po 14 dnech jsem se odhodlal k jejich přesunu do větší nádrže. Bohužel, na rozdíl od štěrbáků a venezuelanů malí robineae tento přesun snášeli velmi těžce, už během prvního týdne jich dobrá polovina uhynula, a v současnosti (říjen 2008) jsem si v hejnu 300 kusů potěru jistý pouze jediným přeživším. Na rozdíl od zpráv jiných autorů nemohu potvrdit informace o rychlém růstu (přinejmenším ve společnosti jiných corydorasů); růst je naopak velice pomalý. Pokud se mi v budoucnosti podaří ještě jeden slušný výtěr, budu muset s potěrem zacházet opatrněji a odchovávat jej v izolaci od ostatních corydorasů. Bohužel, další pokus o výtěr začátkem září 2008 vydal pouze 6 jiker, se kterými jsem se nezabýval.

 

Pozn.: Různé prameny uvádějí různé podoby druhového jména (ROBINAE/ROBINEAE). Tento corydoras je však pojmenován po ženě známého brazilského exportéra ryb Williho Schwartze, která se jmenovala Robinea, takže správný název by měl znít ROBINEAE.

 

Nedávno jsem v jednom velkoobchodě viděl smíšený dovoz C. robineae a C. sterbai. Zajímavé bylo, že ryby byly evidentně zkřížené a zbarvení i tvar těla přecházel volně z jednoho druhu do druhého. Proto by mě zajímalo, zda je uváděná lokalita výskytu (Rio Negro) opravdu pravá. Anebo se štěrbáci s robiňáky zkřížili v nějakém odchovném bazénu?

 

Rozmnožování importů: V zásadě podobné jako u C. duplicareus (tj. od listopadu).

 

Chovnou skupinu Corydoras robineae (8 kusů po 100 korunách) jsem si opatřil 1. 7. 2003 v nejmenovaném velkoobchodě. Pohled do nádrže mě příliš nenadchl, protože několik kusů mělo po sobě plíseň a jeden byl dokonce bez oka. Nákup byl tedy riskantní, rozhodně riskantnější než při koupi Corydoras melini, které jsem po 72 korunách kupoval z nádrže poseté mrtvolami (ale aspoň ne nemocnými). Ryby se však dobře adaptovaly a zatím dobře prospívají. Údaje o jejich velké plachosti nemohu tak úplně potvrdit. Zdají se mi sice plašší, ale určitě jsou klidnější než pošuci sodalisové. V přítomnosti sodalisů bylo nicméně velmi obtížné je přes den nakrmit. Teprve po přelovení ke klidným druhům (štěrbákům a similisům) se začali chovat zcela normálně. Dosavadní pokusy o rozmnožení byly neúspěšné.

 

 


 

 

 

Corydoras schwartzi

Lokalita: Brazílie (ústí Rio Purus do Amazonky asi 100-200 km jihozápadně od Manausu)

Velikost: 5-6 cm

Popsal: Rössel, 1963

 

Tento druh sice není na první pohled nijak barevný, ale má velmi elegantní vzhled a patří k nejpopulárnějším. V letech 1996-2002 jsem choval 2 kusy, patrně samce, ale letos uhynuli. Pokusy o odchov v zajetí by byly jistě zajímavé, ale dosud se nedaří a dovoz je navíc velmi levný (kus za 57 korun u Papíka), takže by to pro chovatele nebyl žádný velký byznys. Je mi znám zatím jediný případ rozmnožení, o němž píše Ian Fuller ve své knize Breeding Corydoradine Catfish (2001). Fuller tvrdí, že se vytřeli ve společnosti dalších 60 corydorasů. Jikry byly lepeny na sklo. Celkový počet může dosáhnout 130. V budoucnosti bych si místo C. schwartzi chtěl raději pořídit "perreiru", což je schwartzi a burgessi v jednom.

 

Tomuto druhu je velmi podobný Corydoras parallelus. Ten má výrázný vertikální pruh ze hřbetní ploutve dolů (jako např. u burgessi). Dosti podobný je i Corydoras pulcher. Samotný Corydoras schwartzi má mnoho variant, které se liší hlavně ve struktuře podélného pruhování a mají i lehce naznačené vertikální pruhy, takže určení druhu je bez znalosti lokality obtížné.

 

Rozmnožování importů: Pořádný ořech. Fuller je vytřel zcela náhodou 24. dubna, když je měl v nádrži s několika jinými druhy Corydoras a sám tvrdí, že "nejsou zrovna z těch nejsnadnějších", i když obývají podobný region jako C. duplicareus nebo C. robineae. Rozdíl je ale v tom, že výše zmíněné druhy žijí v povodí Rio Negro, zatímco schwarzi žije v Rio Purus, která se vlévá do Amazonky od jihu. Množství schwartzi za velmi nízké ceny (20-30 korun), kteří se čas od času objevují v obchodech, mě přesvědčuje o tom, že i řada českých chovatelů si na nich vylámala zuby a potom se jich za babku zbavuje.

 

 


 

 

 

Corydoras similis

Lokalita: Brazílie (Rondonia, přítok/y Rio Madeira, snad Rio Jamari)

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Hieronimus, 1991

 

Další zajímavý druh, který jsem si pořídil v roce 1997 během pobytu v Londýně u sumcofila Mr. Terryho Jonese na Bethnal Green Road. 1 samice a 2 samci (jeden samec během doby zemřel) však těžko mohli skýtat velké naděje na rozmnožení. Proto se mi v lednu 2001 podařilo sehnat dalších 13 kusů od jednoho ostravského chovatele. Po roce jsem už myslel, že to dopadne jako u sterbai a pustím je do potoka jako trest za zbytečně prožrané peníze za nitěnky a patentky, ale 7.7. 2002 mě konečně potěšili. Při čištění akvária jsem narazil na dva poskakující šprgály s nestráveným žloutkovým váčkem. Jeden bohužel utrpěl při přelovování těžká vnitřní zranění, kterým ještě před převozem do nemocnice podlehl.

 

Rozmnožování: Na ryby platí dlouhodobější výměny vody a poklesy teploty. Upřímně ale musím říct, že jejich vytírání mi činí problémy, a jediný způsob, jak je v mých podmínkách přimět k dlouhodobé třecí periodě, je umístit je do nádrže s vytírajícími se štěrbáky. Zdá se, že pozitivně reagují na jejich hormony, protože v takovém případě se začnou třít velmi ochotně. Po odlovení štěrbáků ovšem okamžitě končí. Udává se malý počet jiker (30-40 kusů). Na základě osobních zkušeností mohu říci, že menší ryby (asi 1 rok staré), které se vytírají napoprvé, mají cca 20-30 jiker a intervaly mezi třením jsou krátké (1-2 týdny). Jakmile ryba dále dospívá a roste, intervaly se prodlužují a počet jiker vzrůstá. Dospělí similisové v maximální velikosti 5 cm (které dosáhnou za 2-3 roky) mají počet jiker poměrně vysoký (přes 100 kusů), ale intervaly mezi třením jsou dlouhé (1 měsíc). Průběh je podobný jako u ostatních corydorasů; samice nasaje samcovo sperma a po chvíli spustí do taštičky z břišních ploutví 1-2 jikry, které velmi pečlivě ukrývá do mechu, na spodní stranu listů rostlin nebo lepí na sklo. Velikost jiker je o drobet větší než u Corydoras sterbai.

 

Údaj o chemismu vody v místě výskytu C. similis (pH 5,1, nízká vodivost, 26° C) je dost podezřelý, protože corydorasové obvykle obývají bílé vody s větší tvrdostí. Zatím se mi nezdá, že by měli nějaké zvláštní nároky na chemismus; jikry se ve vodě 8 až 13° dGH vyvíjely zcela bez problémů. Každopádně Němec Rudolf Thurner uvádí úspěšný odchov při 5° dGH, pH 6 a 26° C. Celkově se mi jeví v mládí odolnější než štěrbáci; jsou odolní vůči infekcím a ani se nijak zvlášť nepřežírají. V odrostlejším věku však mohou hromadně zdechat na záněty žaber, pokud jsou překrmováni nevhodnými krmivy. Všeobecně se mi zdá, že v dospělosti jsou relativně nejchoulostivější ze všech mnou chovaných corydorasů. Nevím, zda je to výskytem baktérií či příliš silnou koncentrací dusičnanů (ne dusitanů, ty jsou na nule), ale už se mi opakovaně stalo, že se dospělé ryby při malé frekvenci výměn vody začaly doslova rozpadat.

 

Similis patří mezi průměrně rychle rostoucí corydorasy, i když ve srovnání s jinými akvarijními rybami roste pomalu. Po zhruba 2 měsících se růstová akcelerace výrazně zpomaluje. Pokud jsou od narození krmeni žábronožkami nebo nitěnkami, je možno je se slevou prodávat už po nějakých 3-4 měsících (velikost kolem 2,5 cm).

 

Poznámka: C. similis je typický leopard "šlehnutý" nějakým páskovaným typem s tmavou tečkou na ocasním násadci. Ve své domovině se údajně vyskytuje ve smíšených hejnech spolu s příbuzným druhem Corydoras ourastigma, který patří mezi rypáky. Podle AQUALOGU však C. ourastigma obývá severní Amazonii. Similisové se také často - pro mě nepochopitelně - zaměňují s Corydoras caudimaculatus, který má rovněž tečkované tělo, ale místo modrého pruhu má černou skvrnu na ocasním násadci.

 

Rozmnožování importů: Původ odpovídá nejlépe klimatu v Porto Velho (extrémní střídání sucha a deště). V praxi to znamená začátek sucha v květnu, kdy je průměrná teplota 25,1° C. Červen až srpen jsou velmi suché, s minimem srážek. Teplota na konci suchého období klesá, až na 23,8° C v červenci. Srážky začínají narůstat v srpnu/září a teploty mezitím stoupají přes 25° C. V říjnu začíná období dešťů, během něhož teploty mírně klesají, ale vcelku jsou až do dubna velmi stabilní, mezi 25,4-25,8° C. Maxima srážek jsou v prosinci až únoru (téměř 9násobná v porovnání s červencem). Silný filtr tedy má smysl.

 

Více fotografií na Encyklopedii Corydoras - Corydoras similis

 

 

Vytírající se caudimaculati: http://www.youtube.com/watch?v=cUlKY_z64_M

 

 

 

 

 


 

 

 

Corydoras sodalis

Lokalita:  Peru, stát Loreto (dolní tok Rio Yavari)

Velikost: 5,5-6 cm

Popsal: Nijssen & Isbrücker, 1986

 

Při návštěvě v Profi-Aquarium jsem si zakoupil 20 kusů ryb, které byly prodávány jako "Corydoras sodalis", ale zřejmě jde o nějakého přírodního hybrida, snad křížence s nějakým leopardem typu trilineatus. Ryby mají mramorovanou hlavu a vršek těla, ale kolem postranní čáry vede 1 vodorovný pruh. Skupina je však značně variabilní; u některých jedinců je zbarvení nevýrazné a nepravidelné, u jiných je překrásně "diamantové", připomínající nedospělé kusy Corydoras pantanalensis. Zvláště jedna samice měřící kolem 6 cm je dechberoucí. Také pruh může být tlustý a výrazný, ale i slabý a rozpadající se na drobné čárky. Na internetu se mi již podařilo najít více fotografií, které tuto variantu zobrazují. Dovoluji si ji označit jako "Corydoras sodalis STRIPED". Klasičtí sodalisové, které jsem viděl z importu, mě nijak zvlášť nezaujali. Ve srovnání se "striped" sodalisy je jejich atraktivita sotva poloviční.

 

Corydoras sodalis "STRIPED"

 

Po půlroční zkušenosti se sodalisy (duben 2003) mé nadšení z jejich krásy zčásti ochladlo, protože povahově jsou to ryby velmi nervní, neklidné a plaché. Takřka celý den jsou zalezlé pod kořenem a vyplouvají teprve v noci. Za dne je prakticky není možné nakrmit; když je přiláká vůně a odváží se vylézt ven, nervózně a zběsile plavou kolem krmiva a najednou sebou bez příčiny škubnou a zmizí zpátky pod kořenem. A to mám v nádrži spíše temné šero než polostín! Nejhorší na tom je, že tímto psychopatickým chováním ovlivňují i jiné druhy, takže všichni ostatní corydorasové v nádržích se sodalisy se přes den prakticky nenažerou. Přitom když je přelovím ze společnosti sodalisů do jiného akvária, chovají se již normálně. Musím říct, že sodalisové jsou vyloženě destruktivním elementem v mých nádržích. Budu rád, když se jich co nejdříve zbavím, protože v poslední době (jaro 2005) už vůči nim pociťuji vyložený odpor. Stojí ještě za zmínku, že dno nádrže by mělo být tmavé, protože na světlém podkladě jsou vybledlé.

 

Rozmnožování importů: Tento druh obývá oblast, kde bychom si měli vystačit s městem Iquitos (viz výše C. atropersonatus). Tření by tedy mělo nastat v srpnu/září. Fuller je vytřel 2. července, což zhruba odpovídá. Bližší informace o stimulaci ryb neuvádí, voda měla 25° C, 11° dGH a pH 7,5. Samice klade jikry po 2-4 kusech. Celkový výtěžek tření byl 85 kusů jiker, které byly nalepeny na jedno vymezené místo na předním skle nádrže, asi 5 cm pod hladinou. Potěr roste na corydorasy spíše rychleji a po 2 měsících měl 2 cm.

 

 


 

 

 

Corydoras sterbai

Lokalita: jížní Brazílie, stát Mato Grosso (horní Rio Guaporé u Pontes e Lacerda, nedaleko bolivijských hranic)

Velikost: 5,5-6 cm

Popsal: Knaack, 1962

 

Tak toto je všeobecně uznávaná světová jednička, "king" mezi všemi druhy rodu Corydoras. Veškeré konkurenci uniká přinejmenším o délku deseti fousů. Poprvé jsem je viděl v roce 1996 v prodejně akvaristy Skaly u Strossmayerova náměstí v Praze. Pořídil jsem si tehdy 5 ryb, o kterých jsem doufal, že jde o 2 samice a 3 samce. Ryby se však nevytřely. Dnes si myslím, že jde nejspíš o 5 samců. V každém případě se mi zdá, že z hlediska chovatelského jsou zcela nepoužitelné. Proto jsem si v prosinci 2000 pořídil od českého chovatele dalších 10 mladých jedinců, z nichž dva mezitím zdechli. Shodou okolností se mi právě v době vzniku těchto stránek (konec července 2002) začali vytírat.

 

Corydoras sterbai má velkou nevýhodu ve vysoké ceně; výkupní ceny na import v Česku kolísají mezi 45-60 korunami,  ceny jihoasijských dovozů se ve velkoobchodech pohybují kolem 75 korun, u čtyřcentimetrových ryb něco přes 100 korun a importy dospělých ryb stojí až 200 korun za kus. Vzhledem k náročnosti odchovu nelze příliš předpokládat, že by se ceny někdy přiblížily úrovni běžných ryb. V Německu nebo Rakousku je např. běžná cena v obchodech mezi 7-10 Euro. Výjimky jsou samozřejmě možné u chovatelů, kteří je produkují po stovkách, nicméně zatím nikde jsem neviděl v nabídce víc než 300 kusů naráz, což je v porovnání s tisícovými nabídkami pand, šulcáků (aeneusů) a paleatů velmi málo na smysluplné uživení profesionálního sumcaře. Předpokládám, že se ceny i v budoucnosti budou pohybovat přinejmenším na úrovni "střední třídy" cichlid. Takové epizody, jako 3,5 cm štěrbáci v brněnském Exoticu a SkloRexu za 40-50 korun (leden 2003) se těžko budou opakovat. Podle tvrzení prodavačů jejich údajný chovatel "ani nevěděl, jak se to jmenuje", "podařilo se mu to jenom náhodou" a "teď musel nějak odjet, tak to chtěl prodat". O podobném extrému mne nedávno informoval i jeden chovatel z Ostravska. Vzhledem k tomu, že ani zde se už nikdy potom neopakoval, je zřejmé, že takovéto "dumpingové" ceny jsou zcela výjimečné a nejspíš vyplývají z toho, že se údajný chovatel (či překupník?) prostě v dané chvíli potřeboval ryb rychle zbavit.  

 

Rozmnožování: V zajetí se štěrbák rozmnožuje relativně pravidelně, i když indukce tření někdy může způsobovat problémy. Základem úspěšného rozmnožování je velmi dobré krmení. Při výborné stravě se štěrbáci nezřídka vytírají samovolně, bez jakékoli vnější stimulace, a je spíše problémem zabránit jim ve tření než opačně. Bez kvalitní stravy bývají pokusy naopak bezúspěšné. Pokud ryby dobře krmíme a chceme tření aktivně stimulovat, zahajíme výměny 30-50% vody (stačí obden) sprovázené poklesem teploty (asi 26° > 22° C), což simuluje období dešťů. Ryby se v mých podmínkách začínají vytírat zhruba po 14 dnech takové praxe. První výtěr mých štěrbáků v červenci 2002 byl zcela náhodný a samovolný. Nepochybně k němu ale přispělo právě několikaměsíční kvalitní krmení nitěnkami a patenkami.

 

Třecí perioda trvá zhruba tři měsíce a následná pauza by neměla trvat déle než 6 měsíců. Mladé ryby se vytírají v kratších intervalech, obvykle několik dní až týden, a počet vyprodukovaných jiker je malý (řádově maximálně desítky). Protože štěrbáci dospívají dost pomalu, početných výtěrů se dočkáme teprve ve 3. roce života, kdy se ryby přiblíží maximálnímu vzrůstu. Tehdy je možno od dobře krmené samice získat cca 100-150 jiker každých 14-20 dní. Jikry jsou drobné, asi 1 mm velké, a jsou nejčastěji deponovány na stěny akvária do blízkosti vodní hladiny nebo do míst, které jsou vystaveny proudění vody z filtru. Najdeme je však také v temných koutech nádrže, kolem filtru či topítka a na rostlinách. Vložíme-li do akvária velký trs mechu, ryby do něj s velkou pravděpodobností nalepí drtivou většinu jiker.

 

Odchov: Jikry se vyvíjejí prakticky v každé "normální" akvarijní vodě (tím rozumím pH mezi 6-8 a tvrdost do 16° dGH). Mladé se při 26°C vylíhnou za 3-4 dny a po dalších 4 dnech začnou aktivně přijímat potravu. Odchov potěru není pro začátečníka nijak jednoduchý, protože se vyznačuje značnou choulostivostí. Mně samému kupříkladu zůstal z prvního výtěru (100 kusů) po třech týdnech jediný kus! Je třeba dodržovat maximální čistotu, nepřekrmovat, co nejčastěji odkalovat vodu a nespotřebované krmivo, a kontrolovat koncentraci dusitanů.

 

Rozplavaný potěr je podle mého názoru nejlepší odchovávat v menších, avšak nikoli příliš malých nádržkách o objemu cca 10-20 litrů s co nejmenší plochou dna. Na 10 litrů počítáme maximálně 50 rybek. Krmíme pokud možno živou potravou (žábronožky) a mraženou jen malé množství. Asi vůbec nejlepší jsou odskořápkované čínské žábronožky. Když každý večer vyměníme 80-90% vody, lze prvních 14 dnů (nejhorší období) zvládnout často bez jakýchkoli ztrát. Po 14 dnech je dobře krmený potěr už dostatečně velký, aby se adaptoval na prostředí velké nádrže, takže není nutné otálet s přelovením. Naopak v malé nádržce nám záhy může začít zdechat i přes výměny dvakrát denně.

 

Pokud potěr přežije první 3 týdny, mělo by být už všechno O.K. Po této době se chová už "normálně" a intervaly výměn vody je možno prodlužovat. Stále si je však nutno dávat pozor na přemnožení nálevníků, baktérií a rovněž zavlečení různých infekcí. Ze všech mnou chovaných corydorasů jsou totiž štěrbáci zdaleka nejchoulostivější prakticky na všechno, a to zvláště na různé střevní problémy následující při krmení nitěnkami nebo jinou potravou z přírody, a to dokonce zmraženou. I když totiž plankton nalovený v rybníce zmrazíme, stále v něm přežívají zárodky parazitů, které sice dospělým rybám nebo potěru jiných druhů neublíží, ovšem na malé štěrbáky působí velmi zhoubně. Po tristních zkušenostech proto při odchovu štěrbáků i jiných corydorasů žádnou přírodní potravu nepoužívám (s čestnou výjimkou patentek, které se ukazují být zcela neškodné, a žížal, u nichž je riziko nákazy nulové). K tomu se dále přidružuje časté zdechání následkem nezřízeného přežírání, a to i u relativně velkých rybek. Prostě, nechci nikoho strašit, ale je to děsná ryba... Vřele ji mohu doporučit pouze jako prostředek na zocelení ducha pro speciální jednotky Delta Force. Zajímavé ale je, že jakmile dosáhnou velikosti 2,5-3 cm, náhle jakoby prudce "ztvrdnou" a začnou být odolnější než jiné druhy corydorasů i běžných akvarijních ryb. Po čtyřech letech nelehkého experimentování jsem nakonec dospěl k odchovnému systému, při němž se ztráty (po několika úvodních týdnech s větším úhynem) drží na pouhých 1-2% měsíčně; jakmile to ovšem člověka příliš ukolébá a začne polevovat v pečlivosti - nebo se nedejbože dostane do chovu nějaký parazitický prevít -, následky bývají velmi nepříjemné. 

 

Mladé při krmení kvalitní potravou (artemie, buchanky, nitěnky, larvy hmyzu) rostou rychle. Už během cca 14 dní dosáhnou skoro 1 cm, za měsíc asi 1,3 cm, za necelé dva měsíce (8 týdnů) už 2 cm. Ve věku 2,5 měsíce (10 týdnů) měřil můj nejstarší - a jediný přeživší kus ("Yul Brynner") - z prvního výtěru 2,5 cm. Jiní autoři na internetu uvádějí daleko pomalejší růst, což mě utvrzuje v tom, že s rybkami zacházím dobře. V dalších týdnech jsem ovšem z důvodu zavlečení parazitární nákazy přestal krmit nitěnkami a na granulích SAK to šlo mnohem pomaleji. Přesto po 6-7 měsících mohou být některé dobře krmené kusy skoro 4 cm velké. Vybarvování začíná kolem 7. týdne. Ve věku 8. týdnů je už možno kropenaté štěrbáky zcela jasně rozlišit od bledých či slabě tečkovaných similisů. Mezi 9.-10. týdnem se objevuje růžová barva ploutví. Mimochodem, krmení SAKem a jinými obilnými šroty vůbec nedoporučuji, protože mám podezření, že vedou ke sterilizaci ryb.

 

K informacím o tření doporučuji článek na Mike Edwardes Home Page s krásnými fotografiemi.

 

Poznámka: Druhu Corydoras sterbai je velmi podobný Corydoras haraldschultzi, jenž rovněž pochází z Rio Guaporé. Zbarvení u C. haraldschultzi však vzbuzuje dojem tmavých skvrn na bílém podkladu, zatímco u C. sterbai je tomu opačně. C. sterbai je typickým zástupcem "leopardů", u nichž se tmavé tečky slévají dohromady, takže vzbuzují dojem světlých teček na tmavém podkladě.

 

Více fotografií na Encyklopedii Corydoras - Corydoras sterbai

 

 

Štěrbáci v akci: http://www.youtube.com/watch?v=icO1feovoC0

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Corydoras trilineatus (též C. dubius, C. episcopi)

Lokalita: Peru, stát Loreto

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Cope, 1872

 

Druh, který je řazen do klasických "leopardích" pancéřníčků společně s C. julii (viz výše) a C. leopardus. Z těchto tří se u nás chová nejčastěji a mnoho jedinců označovaných jako C. julii je ve skutečnosti C. trilineatus. C. leopardus se k nám zatím patrně nikdy nedovezl. Chaos mezi těmito podobnými "druhy" je však značný. Ryba C. dubius (Nijssen & Isbrücker, 1967), která je ztotožňována s C. trilineatus, byla údajně nalezena v Surinamu poblíž města Paramaribo! Je znám i další podobný druh Corydoras acrensis z Rio Acre v jihozápadní Brazílii (stát Acre u hranic s Peru).

 

Rozdíly mezi C. julii a C. trilineatus spočívají v tom, že kresba hlavy u C. julii má podobu teček, zatímco u C. trilineatus se již jedná o tečky spojené, připomínající mramorování, nebo i vyloženě pospojované mramorované klikyháky. U nejatraktivnějších forem trilineatů se objevuje i "žebrování" podél postranní čáry. Obě ryby jsou však velmi variabilní a některé formy C. julii mají rovněž tečky pospojované do krátkých klikatých čárek. Vzhledem k této variabilitě nedoporučuji nákup trilineatů ani jiných lepardů "naslepo". Nedávno jsem si nechal zaslat "leopardy" od jistého chovatele, který se v rozlišování těchto ryb příliš nevyzná, a přišly mi dosti nevzhledné ryby s neuspořádanou kresbou, kterých jsem se s úlevou zbavil. Stále hledám ty nejatraktivněji zbarvené varianty, tj. se žebrováním. Bude to bezpochyby dlouhé hledání, ale snad se mi to jednou podaří. Kupříkladu v Brně ve SkloExu (Koperníkova ulice) takové typy mají, ale jsou neprodejné ve výstavní nádrži.

 

Trilineatus je všeobecně náročnější a citlivější než ostatní druhy Corydoras. Neznamená to samozřejmě, že jde o nějakou laboratorní rybu, nicméně je třeba dbát o lepší životní podmínky. V roce 1996 jsem koupil 6 kusů, které mi záhy pochcípaly, když jsem zanedbal čištění akvária (z ostatních tří druhů - C. sterbai, C. adolfoi a C. panda -, které jsem měl ve stejné nádrži, nezemřel jediný). Potom jsem dlouhá léta sháněl kvalitně zbarvenou variantu, tzv. "žebrovaného" trilineata, jehož fotografii dole přikládám (zdrojem je Aqualog Corydoras, str. 47). Podařilo se mi to až v listopadu 2006. Bohužel, i když tato chovná skupina po pouhých několika týdnech od zakoupení šla do náruživého tření, ze kterého jsem dostával stovky jiker, téměř všechny byly neoplozené. Protože se občas vyskytly výtěry se slušným výsledkem, na vině byla zřejmě neplodnost většiny samců. I z těch dobrých výtěrů jsem ovšem dostal málo rybek, protože většinu larev mi zahubil nálevník. A i z těch, které přežily, se klubaly podivné, tuberózní ryby. Proto jsem se na jaře 2008 těchto chovných trilineatů zbavil a pořídil si v blízkém zahraničí za tvrdé Euro novou chovnou skupinu.

 

 

Nevýhodou trilineatů také je, že jde o rybu velmi lekavou, takže je často zalezlá a její krásy si akvarista moc neužije. Obvyklá cena domácích odchovů v kamenných akvaristikách bývá něco kolem 50-60 korun, u dovozů kolem 60-70 korun. Lze jej však sehnat přímo od chovatele i za 30-35 korun.

 

Rozmnožování: C. trilineatus údajně vyžaduje měkčí vodu (udává se do 8° dGH), ale úspěšného odchovu bylo dosaženo i ve vodě polotvrdé a tvrdé. Ke tření prý pomáhají opakované výměny více než 50% vody za čerstvou a teplotní šoky. Hoffmann a Novák uvádějí, že třecí skupina (poměr 2-3 samci na 1 samici) se umístí do vytíračky s teplotou vody 28° C. Poté se začnou každý den vyměňovat 2/3 vody za čerstvou, o 2-4° C chladnější. Ryby, které jsou v dobré kondici, by se měly začít třít 3-5 dnů po zahájení výměn vody. To je však třeba brát s rezervou, stejně jako další "spolehlivé návody" na tření corydorasů. Vhodné třecí období je listopad-březen.

 

Moje 10-členná chovná skupina "žebrovaných" trilineatů byla ve vynikající kondici a začala se samovolně třít jako divá už pouhých 9 dní po pobytu v mé pěstírně. Zřejmě je nastartovalo vydatné krmení nitěnkami, které jsem tehdy dočasně praktikoval ve snaze vykrmit sodalisy. Snůšky dosahovaly až 300 kusů jiker z jednoho tření a opakovaly se zhruba v měsíčních intervalech. Bohužel, zřejmě z důvodu přezrálosti mi všechny jikry z prvních tření zbělely, a teprve po dvou měsících se situace začala trochu normalizovat. Přesto byla oplozenost velice nízká (u velkých výtěrů méně než 50%), takže bude nutné vybudovat si novou chovnou skupinu z odchovaného potěru a zvýšit počet samců v hejnu. Jikry se líhnou o něco později než u štěrbáků, ale možná o fous rychleji než u duplicareusů - což znamená, že většina se bude při 26° C klubat 4. den kolem poledne. Nevyžadují žádný speciální chemismus na líhnutí, takže je dávám do mé vodovodní vody 8,5° dGH, pH 7-7,5. Všiml jsem si, že jsou pozoruhodně odolné vůči plísním. Počet odchovaných mláďat je však prozatím tristní - sotva 10 kusů, protože skoro všechny po vylíhnutí uhynuly. Zdá se, že příčinou je přítomnost nějakých baktérií či nálevníků ve vodě, protože po pravidelné aplikaci dezinfekce tyto problémy ustávají. Potěr je dost drobný a podle mých pozorování začíná žrát dříve než jiní corydorasové - v podstatě už 3. den.

 

Rozmnožování importů: Měli bychom je očekávat v srpnu/září. Viz C. atropersonatus.

 

 


 

 

 

Corydoras tukano (=sp. cf. reynoldsi Asher)

Lokalita: Brazílie, stát Amazonas (Rio Tiquié, přítok Rio Uaupés na horním Rio Negro)

Velikost: 3-5 cm

Popsal: Britto, Flávio & Lima, 2003

 

O tomto druhu zatím nic přesného nevím. Dne 3.3. 2004 jsem si pořídil 8 kusů (4 páry). Šlo o čerstvě dovezené ryby, které neprošly karanténou, takže jsem dost riskoval. Po týdnu zdechla jedna samice a za další týden jeden ze samců. Po dalším roce (leden 2005) mi na jakousi infekci (po nitěnkách?) zemřeli dva samci a na podzim 2005 při experimentech s hormonálním rozmnožováním další dva kusy, takže mi zbyl jediný pár, což znamená, že pokusy o vytření tohoto druhu mohu prakticky zabalit.

 

Na první pohled sice možná nejsou extra atraktivní, ale velmi působivě vynikají v houfu svým vertikálním pruhováním a strakatými ocasy. Zmatky dlouho panovaly kolem jejich přesného druhového určení. Když byl tukano v roce 1997 poprvé importován do Británie, byl na základě nákresů Myerse a Weizmana spojován s dříve objeveným druhem Corydoras reynoldsi (Myers & Weitzman 1960) a podle majitele exportní firmy v Manausu, odkud byl přivezen, se mu dostalo dosti šroubovaného označení "Corydoras sp. cf. reynoldsi ASHER". Podle nejnovějších informací se však jedná o zcela jiný druh než původní Corydoras reynoldsi, jehož skvrny jsou o dost menší.  V roce 2003 byla proto ryba vědecky popsána jako Corydoras tukano (Marcelo R. Britto and Flávio C.T. Lima: Corydoras tukano, a new species of corydoradine catfish from the rio Tiquié, upper rio Negro basin, Brazil. Neotropical Ichthyology, 1(2):83-91, 2003).
 

Chov a rozmnožování: Mělo by jít o celkem dobře množitelný druh. Alespoň na internetu se píše o tom, že byl rozmnožen již vícekrát. Jikry jsou veliké (2.2 mm) a jejich počet je nízký. Údajně se však vyskytuje i varianta s nízkou hřbetní ploutví, která klade malé jikry do chuchvalců.

 

Rozmnožování importů: Podobně jako u C. duplicareus v listopadu nebo prosinci, ačkoliv pokud přihlédneme k tomu, že se jedná o region přibližně uprostřed Iquitos, Manaus a Puerto Ayacucho, dešťová sezóna v jejich lokalitě možná začíná o něco později (leden-březen?). James je vytřel v březnu a k dalšímu výtěru došlo v prosinci téhož roku. V každém případě půjde o region s velmi prudkým obdobím dešťů, kdy srážky vzrůstají téměř 10krát. Teplota vzduchu dosahuje maxima na konci suchého období a během dešťů klesá o cca 3º C.

 

Pozn.: Druhem s velmi podobnou kresbou je Corydoras weitzmani, jenž byl nedávno "znovuobjeven" a je dovážen do Evropy za velmi vysoké sumy (viz obrázek dole). Tvar jeho těla je však jiný, připomínající C. panda.

 

 

  


 

 

 

Corydoras undulatus

Lokalita: podle I. Fullera Argentina (La Plata u Buenos Aires), Brazílie, Paraguay, což potvrzují i jiné zdroje

Velikost: 4,5-5 cm

Popsal: Regan, 1912

 

Undulatus je zástupcem "skupiny elegans", do níž patří druhy s převážně černým zbarvením, na němž se porůznu objevují nepravidelné světlé skvrnky a proužky. Typický je rovněž tvar těla s hlavou ve tvaru trojúhelníku a charakteristicky posazeným okem blíže k tlamce (tentýž tvar těla se vyskytuje u skupiny reticulatus). Tyto druhy se vyskytují hlavně v jižní části oblasti rozšíření corydorasů (Argentina, Paraguay, Peru, Ekvádor, jižní Brazílie, Surinam). Patří k nim Corydoras elegans, Cor. undulatus, Cor. nanus a Cor. napoensis. Křížencem mezi elegansy a Corydoras adolfoi je Corydoras nijsseni (elegans nijsseni) z horního toku Rio Negro.

 

Rozmnožování: Samci undulatů jsou menší a odlišně zbarvení než samice (viz pár nahoře). Ian Fuller stimuloval tření výměnou 50% vody a poklesem teploty z 22,7 °C na 15,5 °C. Ryby jsou při tření velmi čilé a jsou se vším velmi rychle hotovy. Za tři hodiny nakladly čtyři Fullerovy samice za asistence šesti samců celkem 700 jiker o průměru 1,5 mm. 80% bylo oplozeno. Po měsíci krmení mikrami, umělým práškovým krmivem a artemiemi dosáhl potěr 8,5 mm, po dvou měsících 12,5 mm a po třech měsících 18 mm. Růst je tedy dost pomalý. K úplnému vybarvení došlo po 6 týdnech.

 

Rozmnožování importů: Voda během simulovaného zimního období může být poměrně dost chladná (teploty mezi červnem a srpnem se u Buenos Aires pohybují jen mezi 11-12° C). V té době jsou také minimální srážky. Deštivé letní období začíná v říjnu a trvá až do března. Teploty během října a prosince stoupají velmi rychle a v lednu se blíží 25° C. Poté nastává poměrně rapidní sešup.

 

 


 

 

 

Corydoras venezuelanus

Lokalita: Venezuela (Río Cabriales, Valencia, stát Carabobo)

Velikost: 5,5 cm?

Popsal: Ihering, 1911

 

Tuto krásnou rybku jsem objevil nedávno v jednom rakouském obchodě a musím říct, že jsem se do ní ihned zamiloval. Bohužel, na internetu jsou k dispozici pouze nevalné fotografie, takže její atraktivitu člověk docení pouze ve chvíli, kdy ji spatří na vlastní oči. V podstatě se hodně podobá C. aeneus, jenomže tmavé zbarvení končí ještě před ocasním násadcem, na hlavě je velká oranžová skvrna a ploutve jsou rovněž oranžové. Pochází z podhorských potoků severní Venezuely, takže jí vyhovuje spíš chladnější voda (www.planetcatfish.com uvádí 19-25 °C). V zajetí se množí dobře. Moje chovná skupina se vytírá spontánně a mívá řádově desítky až stovky jiker. Třecí intervaly jsou nicméně nezvykle dlouhé, kolem 6 týdnů. Jikry jsou drobné, o něco menší než u štěrbáků, a bývají lepeny v pásech kolem akvária.

 

 

 


 

 

Galerie šuntů a šmejdů

 

 

 

Corydoras paleatus

Lokalita: Surinam, Argentina, Paraguay?

Velikost: 6-7 cm

Popsal: Jenyns, 1842

 

C. paleatus je jeden ze dvou nejrozšířenějších corydorasů (tím druhým je C. aeneus), ale při srovnání variability zbarvení by v celé podčeledi mohl aspirovat na titul největšího šunta. Kupodivu však existují jedinci, kteří se chovem tohoto Corydorase živí a produkují je po tisících. (No, každý máme nějakou úchylku.) Je to typický "flekatý" corydoras. Chov a odchov je bezproblémový, ale musím se přiznat, že bych považoval za nedůstojné věnovat tomuto druhu víc než tři řádky.

Další řádky připojím jen kvůli podobným druhům: Paleatům jsou velmi podobní aspidorasové (Aspidoras albater, A. maculosus aj.), geneticky nepochybně blízce příbuzní, i když ichtyologové je řadí do jiného rodu.

 

 


 

 

 

Corydoras aeneus (dříve i C. schultzei)

Lokalita: Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Surinam, Trinidad

Velikost: 6-6,5 cm

Popsal: Gill, 1858

 

Nejrozšířenější druh rodu Corydoras, který by ale v pořadí největších šmejdů držel čelnou pozici hned za paleaty a různými rypáky. Je poněkud sympatičtější a baculatější než C. paleatus, ale také hluboký podprůměr. Je vedle brochisů nejcharakterističtějším představitelem "jednolitých" corydorasů. Existuje řada geografických variet, které jsou dokonce považovány za samostatné druhy. V poslední době se dokonce od C. aeneus opět odděluje samostatný druh C. schultzei, který byl před pár lety zrušen. Viděl jsem typy tmavé i zelené barvy a v Londýně i zvláštní varietu s výrazným tlustým zlatým pruhem od hlavy až k ocasu. 

 

 


 

 

 

Brochis splendens

Lokalita: Brazílie, Peru, Ekvádor, Bolívie

Velikost: 7-8 cm

Popsal: Castelnau, 1855

 

Brochis je dobromyslně působící druh, který připomíná vánočního bezšupinatého kapra. Na trhu se objevují v ceně o málo přesahující 100 korun, ale rozhodně nejsou ničím, co by mělo potenciál jít na dračku. Vzhledem ke své velikosti vyžaduje velkou nádrž.

 

Mladý Brochis splendens je občas vychytrale využíván obchodníky

Tření a odchov: V přítocích Ucayali byl naměřen tento chemismus vody: pH 6,8-6,9, 11,4° dGH, 600-640 μS. Na chemismu by tedy nemělo příliš záležet. Přinutit ryby do tření prý není snadné. Údajně probíhá podobně jako u corydorasů. Chovatel Brian Walsh (http://www.scotcat.com/articles/article17.html) uvádí, že ryby se mu začaly třít až po několika letech, když je z důvodu změn ve svém bytě dvakrát přemístil do jiných nádrží. K prvnímu výtěru došlo během dne, ale další se konaly výhradně v úplné tmě v noci. Ryby jsou během třecí aktivity výrazněji zbarvené a na těle se jim objevuje mramorovaná kresba. Počet jiker od jedné samice je velmi vysoký (500-800), avšak Walsh uvádí maximálně 50 kusů. Jsou kladeny několik cm pod hladinou na sklo nebo do rostlin. Nejprve jsou žluté, potom oranžové a nakonec podobně jako u corydorasů tmavnou. Plůdek se líhne po 4 dnech a roste prý velmi rychle; po měsíci krmení artemiemi, mikrami a nitěnkami uvádí Walsh velikost 2,3 cm! Až do konce druhého měsíce života má potěr na těle tmavou kresbu z proužků a skvrn, připomínající mramorovanou kresbu Corydoras sodalis či reticulatus. Objevuje se u něj také nápadně velká hřbetní ploutev. V dospělosti však tato okrasa zmizí a částečně se zvýrazňuje jen u samců v době tření. Pozor proto na atraktivně zbarvené rybky o velikosti do cca 2 cm, které přicházejí z dovozu! Jedná se o obchodnickou vychytralost.

 

Poznámka: Brochisové se podobají druhu Corydoras aeneus, ale výrazným rozlišovacím znakem je počet paprsků ve hřbetní ploutvi (u brochisů 10-12, u corydorasů většinou 7, maximálně 8).

 

 


 

Official Scientific Page | Akvaristika a jiná zvířena