Kundaliní čili Hadí síla

 

Indická tradice praví, že podél páteře (resp. v místech míšního kanálku) vede energetická dráha, jež se označuje jako šušumna a vedle ní paralelně ještě dvě menší dráhy nazývané ida a pingala. Podél šušumny je sedm energetických center-čaker, kterými člověk přijímá nehmotnou energii (resp. bioenergii; terminologii ať si upraví každý podle libosti). V nejspodnější čakře, označované jako muladhara, která leží v oblasti kostrče, spí (samozřejmě symbolicky) stočená jako had síla kundaliní (v českých krajích poněkud nepřesně označovaná jako "hadí síla"). Kundaliní se za běžných okolností neprojevuje a teprve pomocí cvičení ji lze "probudit". Tehdy se kundaliní manifestuje jako aktivní energie (šakti) a stoupá podél páteře, kde aktivuje postupně všech sedm čaker.

 

K tomuto cvičení je však možno přistoupit teprve po důkladné duchovní přípravě a pod dohledem zkušených lidí. Jakékoli lehkomyslné privátní pokusy s kundaliní jsou velmi nebezpečné a mohou skončit velmi vážnými následky!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek vlevo znázorňuje energetický kanál (šušumna) podél páteře, s nímž je spojeno 7 hlavních energetických center-čaker, pro něž se užívají tradiční indické názvy. Čakry mají trychtýřovitý tvar o průměru asi 10 cm a v orientální tradici jsou někdy připodobňovány ke květním kalichům ("lotosovým květům"). Jsou v neustálém otáčivém pohybu, kterým jakoby do trychtýře přijímají z okolí energii, jež oživuje tělo (odtud název z ind. čakra "kolo"). Podle tradice má každá čakra jiný směr otáček, přičemž tento směr otáčení je mezi oběma pohlavími protikladný. Toto tvrzení však nemohu potvrdit. Každá čakra přijímá energii o jiných "vibracích". Nejjemnější energii přijímá čakra nejvyšší (sahasrara), "nejhrubší" pak čakra nejspodnější (muladhara). Kromě hlavních sedmi čaker existují ještě méně vyznamná místa, kterými proudí energie do fyzického těla, hlavně na rukou a na chodidlech (především v konečcích prstů).

Z energetických kanálů vycházejících z čaker vystupuje mnoho menších energetických kanálků, jež Indové nazývají nádí a Číňané meridiány. Jejich počet dosahuje několika desítek tisíc. Na ovlivňování nádí je založen pricip akupunktury. Obrázek vpravo znázorňuje "mapu" energetického těla člověka s popisem jednotlivých nádí. Podél šušumny můžeme vidět paralelně probíhající dráhy ida a pingala, jež se sbíhají v oblasti nosu. Čínský systém je však propracovanější než indický.

Na pultech našich knižních obchodů se sice s literaturou obsahující popis kundaliní nesetkáváme vzácně, ovšem zdá se, že jen málo autorů ve skutečnosti ví, o čem mluví. Spíše jde o teoretické příručky (někdy bych i rád řekl brak), jejichž skutečná hodnota je malá až mizivá. Zatím je bohužel jediným dílem na našem trhu, kde je možno najít zasvěcený popis jevů spojených s kundaliní, kniha manželů Paloučkových Cesta k životu (tu ostatně považuji za nejlepší knihu o léčitelství, jež u nás v polistopadové době vyšla). Jejich popis, byť jde pouze o několik stránek, je velmi výstižný a založený na důvěrné osobní zkušenosti. Bohužel mi však není známa žádná další kniha, která by se kundaliní takovým způsobem zabývala (za zmínku stojí snad Základní kniha o čakrách od S. Sharamonové a B. J. Baginského, která sice pitvá problém čaker a jejich funkce velmi důkladně, avšak jde opět jen o pisálkovské teoretizování bez praktického významu).

Aktivace kundaliní. K probuzení kundaliní může dojít nejčastěji během duchovního cvičení pomocí různých praktik jako jsou specifické rezonanční cviky (pomocí zvuků jako je např. známé "Óm"), hluboký stav uvolnění a maximální koncentrace. Existují však i další možnosti, jako např. aktivace duchovním učitelem nebo aktivace zcela nahodilá. Ta se čas od času vyskytne i u příslušníků naší západní kultury, kteří však pochopitelně těžko hledají odbornou pomoc. Grof mj. popisuje ve svých knihách takové zážitky u své vlastní ženy, která je poprvé prožila při porodu.

Když je kundaliní nějakým takovým způsobem aktivována, může se uvolnit ze svého "sídla" v oblasti kostrče a vystoupat až k temeni hlavy, kde leží nejvyšší čakra, sahastrara. Přitom kundaliní působí na všech sedm čaker, pročišťuje je odstraňováním psychických a psychosomatických bloků a  otevírá je příjmu většího množství duchovní energie. Tento proces může mít velmi silný transformační vliv na osobnost člověka. Kundaliní může dodat permanentní pocit nekonečné duševní a fyzické energie, entuziasmu a síly. Objevují se paranormální schopnosti jako např. vidění aury, telepatie, jasnovidnost apod.  V té chvíli je však třeba vyhledat odborné vedení, protože další pokračování v takových duševních meditacích může být velice riskantní. Spíše než abych řekl totéž jinými slovy, budu citovat z knihy manželů Paloučkových Cesta k životu (str. 59-60):

"K otevření čaker bez vedlejších následků lze dospět jedině úsilím o duchovní čistotu. Snahou o rozvoj určité kladné vlastnosti vyvíjí lidský duch specifické vibrace, které rezonují s vířivou frekvencí příslušné čakry. Čakra se těmito záchvěvy pročišťuje a stává se způsobilou přijímat stejnorodé vyzařování ze sjednoceného energetického pole. Psychickým a tělesným funkcím, které jsou spojeny s touto čakrou, se dostává přílivu energie, jež je nezbytná pro jejich správnou funkci. Takto přijatá energie člověka neohrožuje, neboť duchovní činnost je zárukou nepřetržitého harmonického zachvívání v téže frekvenci.

Zcela opačná situace je tam, kde se prvořadým cílem stává otevření čaker pomocí nejrůznějších cvičení bez ohledu na nutnost dosažení určité duchovní úrovně. Tyto cviky jsou dobře známy zejména z indické esoterické literatury, kde je však vždy a s nesmírným důrazem kladena podmínka předchozího duchovního úsilí. Proto je zarážející, že se tato původně tajná cvičení objevují i v naší literatuře, kde se jim přikládá snad poněkud větší význam než ranní rozcvičce. Nelze nic namítat proti jejich zveřejňování, avšak je nutné mít výhrady ke způsobu, jakým se tato cvičení předkládají, neboť mohou člověka, který je provádí, aniž by si osvojil určité vlastnosti, velmi vážně ohrozit. Naštěstí není mnoho lidí, kteří tato cvičení přivedou až k jejich projevu, nicméně existují a jistě by svou zkušenost nechtěli zopakovat. S několika z nich jsme hovořili a můžeme tedy stručně popsat a vysvětlit obvyklý průběh takového stavu.

Cílem těchto cvičení je přimět ke vzestupu tak zvanou Hadí sílu, kterou lze považovat za vysokofrekvenční energetické vibrace, šířící se podél energetické osy ve směru od první čakry vzhůru. Cviky umožňující vzestup Hadí síly jsou založeny na rezonanci, to znamená, ze člověk při jejich správném provádění vytváří vibrace, ať už zvukové nebo mentální, které souhlasně rezonují s frekvencemi jednotlivých caker. Tímto způsobem, zpočátku jen po dobu trvání cviku, přijímá tělo skrze oživenou čakru vyzařování, které by za normálních okolností nemohlo absorbovat. Dlouhodobým cvičením zůstávají takto povzbuzované čakry stále více otevřeny, a to i v době, kdy člověk necvičí. Přijímá ve zvýšené míře energetické vibrace, které jsou však zcela odlišného druhu než ty, jež vytváří svou běžnou duchovní činností. Přijatá energie musí nutně působit rušivě, neboť v člověku nenalézá stejnorodou frekvenci, s níž by se souhlasné zachvívala a tím ji posilovala. Tento člověku cizorodý energetický příval, který se stále stupňuje, způsobuje chaotickou excitaci jeho psychiky, projevující se i několik týdnů trvajícími poruchami spánku, halucinacemi a z toho vyplývajícím hlubokým tělesným a duševním vyčerpáním, které může vyústit až v sebevražednou tendenci. Pocit, o němž se takto postižení lidé čas zmiňují, je nezvládnutelný nával energie do mozku, který nejsou schopni zpracovat. Přestože takový člověk přestane ihned cvičit, jsou jeho čakry natolik prostupné, že trvá několik týdnů, než se opět samočinně uzavřou tak, jak to odpovídá jeho skutečné duchovní úrovni. Jestliže toto vše ve zdraví přežije, může si učinit alespoň přibližnou představu o tom, kolik úsilí musí ještě vynaložit na svou duchovní proměnu, než bude schopen v plném rozsahu a bez rizika přijímat tyto ideální formy vyzařování. Popsaný stav je nebezpečný zejména tím, nelze účinně zasáhnout ve smyslu jeho zmírnění, neboť se zde uved do pohybu síly, jejichž působení závisí jedině na vnitřním rozhodni člověka samotného.

Indické spisy varují před Hadí silou a vymezují zcela jasně okolnosti, za nichž se může k těmto cvičením přistoupit. Jednou z podstatných podmínek je dosažení určitého stupně v duchovním vývoji, který je zárukou, že přijaté vyzařování bude rezonovat, a tím posilovat a nikoliv dezintegrovat. Tuto okolnost posuzuje tradičně vůdce adepta - guru. V našich podmínkách, kdy je prakticky každý odkázánm na sebe, nebo v lepším případě na radu poněkud zkušenějšího, zákonitě dochází k nadhodnocování vlastní duchovní úrovně, kterou dotyčný člověk shledá po několika týdnech nebo měsících naprosto vyhovující. V žádném případě si nepřipustí možnost, že by se měl svému duchovnímu vývoji věnovat mnohem déle, snad deset i více let, než by smí přistoupit k tomuto cvičení. Ale chtění dosahovat rychlých výsledků, silnější."

Tento popis, jak jsem již uvedl výše, je bohužel jediný, který jsem kdy v nějaké literatuře našel (a je nanejvýš výstižný). Názorně tak vypovídá o kvalitách různých "mistrů", jejichž výplody vídáme na pultech knihkupectví. Na následujících řádcích se budu snažit popsat problém kundaliní poněkud podrobněji.

Projevy aktivace kundaliní. Ač by se to na první pohled nezdálo, projevy aktivace kundaliní nejsou u lidí na Západě mimořádným jevem. Může za to zejména náhlá exploze zájmu o východní nauky v posledních desetiletích, která přivedla řadu k lidí k experimentování s meditačními stavy. Děje se tak samozřejmě z větší části bez odborného vedení a tak není divu, že některým jedincům se podaří "pokročit" mnohem dále, než si umějí představit autoři brožurek o duchovní literatuře, kteří k těmto cvičením navádějí. Důvod, proč o těchto případech tak málo víme, je velmi jednoduchý: Člověk, který se odváží se o ně se svým okolím rozdělit, to učiní nejspíš jen jednou, dvakrát, popřípadě třikrát, ale pak už si dá důkladně pozor na ústa, neboť zjistí, že jeho blízcí jej považují za blázna. Proto není překvapující, že debaty o kundaliní zůstávají omezeny jen na úzké kroužky lidí se spirituálními zájmy. Z tohoto společenského stavu ovšem vyplývají značná rizika pro ty, kteří se s energetickými jevy kolem kundaliní mimoděk setkají, protože velmi obtížně shánějí kvalifikovanou pomoc. V USA sice už existuje "záchytná síť" pro lidi trpící různými druhy spirituálních problémů (Spiritual Emergency Network), ovšem v naší zemi zůstávají lidé odkázáni prakticky jen sami na sebe, což je mimořádně nebezpečné. Protože naprostá většina tzv. spirituální literatury v českých knihkupectvích bude člověku v takové krizové situaci úplně k ničemu, rozhodl jsem se alespoň tímto internetovým článkem splnit svůj díl povinnosti a popsat nejobecnější zkušenosti, ke kterým během procesu aktivace kundaliní dochází. Musím však na úvod upozornit, že prožitky lidí s aktivovanou kundaliní se mohou lišit, a proto neexistuje žádný univerzální návod, jak se chovat v takové situaci.

První pocity po aktivaci kundaliní - zvláště došlo-li k ní záměrně působením nějakého spirituálního cvičení - jsou většinou velmi pozitivní. Příjem energie je vyšší než za normálních okolností, ale není natolik vysoký, aby působil rušivě.  Charakteristický je pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie. Pokud však ve cvičení pokračujeme, abychom tyto pozitivní pocity ještě zvýšili, můžeme se dočkat pravého opaku. Své čakry (především nejvyšší čakru, sahasraru) totiž otevíráme stále většímu množství energie, než jsme schopni za svého momentálního duchovního rozvoje spotřebovat, a ta se potom projevuje destruktivním způsobem. Místo pocitů svěžesti a "nabitosti energií" se po meditacích objevují pocity únavy, při tělesné činnosti a za teplého počasí silné pocení, pocit permanentního horka a všeobecně stav tělesné i duševní vyčerpanosti. Pokud se člověk v takovém případě začne domnívat, že by měl četnost meditací zvýšit, aby se příjemné pocity opět vrátily, učiní tím ten nejhorší představitelný krok. Výskyt únavy je místo toho stále častější a jeho celkový stav se stále zhoršuje. Bez odborného vedení je však celkem běžné, že příčinu těchto pocitů nechápe a nedává je do souvislosti se svými duchovními praktikami. Pokud ve cvičení dále pokračuje, může začít pociťovat stále silnější proudění energie zcela zřetelně fyzicky, buď jako "brnění" po těle (např. v nohách nebo prstech) nebo jako tlak na temeni hlavy, který se zprvu projevuje pocitem lehkého "vánku". Pocit únavy a horka se stává permanentním. Každá lehčí práce nebo činnost vede záhy k vyčerpání a energie začíná pod silným tlakem proudit do hlavy a celého těla.

Někteří lidé, kteří mají to štěstí a příčinu svého stavu pochopí, se svými nerozumnými praktikami přestanou, ovšem u jiných může probuzená kundaliní navozovat intenzívní zážitky jakoby z říše science-fiction, které mohou hnát člověka stále kupředu, vstříc domnělému duchovnímu rozvoji nebo získání neobvyklých schopností. Je možno prožívat např. zážitky uvolňování se z fyzického těla; prožitky aktivace srdeční čakry projevující se pocitem neobyčejné blaženosti, různé spektrum paranormálních schopností a jevů; vynořující se zážitky minulých životů apod.

Projevy silné krize kundaliní. Pakliže ve cvičení i přes varovné příznaky nadále pokračujeme, pocit vyčerpání stále stoupá, přebytečná energie zcela zahlcuje mozek, ochromuje myšlenkovou činnost a navozuje permanentní pocit agónie, obluzení a tuposti. Stupeň fyzické únavy se stále zvyšuje, svaly jsou jakoby prázdné, "vodnaté", zbavené energetických rezerv, a každá dlouhodobější fyzická činnost vede k rychlému vyčerpání (o intelektuální činnosti ani nemluvě). Protože nadbytek energie způsobuje nadměrnou excitaci psychiky, objevuje se nespavost. Důsledkem permanentního vyčerpání je naopak jindy silná potřeba spánku. V takovémto stavu už většinou i ti nejméně chápaví porozumí, že směřují do pekel a s veškerými cvičeními přestanou.

"Pročišťovací efekt" kundaliní. Co je v takové chvíli možno očekávat? Dovoluji si pochybovat o slovech manželů Paloučkových, že čakry se uzavřou "během několika týdnů". Zkušenosti se sice liší a celková situace se skutečně může po určité době urovnat, nicméně podle mého názoru existuje určitá hranice, po jejímž překročení již není možná cesta zpátky a kundaliní zůstává již trvale aktivovaná v páteřním kanále. Tehdy se začne projevovat jedna z jejích základních vlastností, jíž je "pročišťovací efekt" v těle a psychice. Přebytečná energie začne "narážet" na bloky v energetických kanálech (negativní emoce, psychosomatické blokády apod.) a vypuzuje je do vědomí, kde musí být bezpodmínečně odžity a zlikvidovány. Výsledkem je naprostý emocionální chaos, který ještě umocňuje celkové vyčerpání. Dá se to vlastně přirovnat k jakémusi "holotropnímu dýchání non-stop", které má nezřídka velmi drastický průběh, protože většinou nepřichází zrovna ve chvíli, kdy se to člověku hodí. Protože se jedná o proces velmi dlouhý, který podle množství "odpadu", jež v sobě máme, může trvat 5-10, ale i 20 let, není třeba dodávat, že může skončit psychickým i tělesným kolapsem.

Základní pravidla při krizi kundaliní. Jedinou možností, jak se z výše uvedených problémů dostat, je bezpodmínečné odžití všech zážitků vystupujících do vědomí. K tomu může pomoci lehčí prodýchávání za asistence hudby, popřípadě můžeme rovnou absolvovat holotropní dýchání u certifikovaného odborníka (provádění holotropního dýchání podomácku je riskantní). Odžití přináší obvykle okamžitou, výraznou úlevu a pocit uvolnění blokované energie. V souvislosti s tím, jak se podvědomí bude čistit a spotřeba energie se bude vyrovnávat příjmu, budou cykly stále mírnější a zážitky méně drastické, ovšem tento proces může být velmi pozvolný, takže rozdíly poznáme s odstupem měsíců.

Je samozřejmě také možné kontaktovat nějakého zkušeného "gurua", ovšem je otázkou, zdali bude schopen nadměrně otevřené čakry nějak ovlivnit. Obeznámenost řady tzv. "duchovních vůdců" s jevy kundaliní je převážně teoretická a je nutno počítat s tím, že jejich rady budou leckdy zcela nepoužitelné, neřku-li škodlivé.

V každém případě není radno přistupovat k jakémukoli násilnému "ždímání" těchto zážitků z nevědomí nebo k jiným svéřepým pokusům vyrovnat se s nadměrným přívalem energie. Tím může dojít k ještě těžšímu rozkolísání energetického systému. Pokud by docházelo k jakémukoli městnání energie a nepříjemným pocitům, rozhodně je třeba být opatrný.

K odžití nepříjemných zážitků je možné využít i reinkarnační regresi, nicméně ta je na rozdíl od holotropního dýchání přece jen daleko méně razantní. Hlubokého stavu uvolnění nebo hypnózy lze nicméně využít při normalizaci energetického systému a uzavírání nadměrně otevřených energetických drah. Může to také pomoci pochopit karmické příčiny problémů s kundalini, za nimiž obvykle stojí experimenty s černou magií.

Dále je samozřejmě nevyhnutné tomuto stavu přizpůsobit běžný život, což může být velmi obtížné hlavně u lidí, kteří pravidelně chodí do zaměstnání. U lehčích stavů je možno doporučit běhání, které na jistý čas přebytky energie spálí, ovšem u těžších případů není sebevětší fyzická námaha schopna nadměrnou energii spotřebovat a vede jistojistě k naprostému tělesnému vyčerpání. Proto je nutné se v každém ohledu šetřit a v případě náhlých krizí zařadit dny volna. V potravě by mělo dojít ke zvýšení podílu cukrů, které zmírní pocit svalové únavy. Doporučuji rovněž vyzkoušet kreatin, který posílí vyčerpaný organismus, protože přebytečná energie silně odčerpává zásoby energie ve svalech a ztěžuje regeneraci. Kreatinový přínos však bude patrný hlavně u lidí, kteří těžce fyzicky pracují; psychické vyčerpání asi moc neovlivní. V létě, resp. při teplejším počasí, je radno vystříhat se dlouhé práce v horkém počasí nebo dlouhého pobytu na slunci. Pokud obsahují vynořující se vzpomínky intenzívní bolest, kterou není možné snést, pomůžou analgetika (v tomto případě je celkem jedno, zda se jedná o bolest "aktuální" nebo "minulou"). Protože znovuprožívání fyzických vzpomínek je velmi autentické, může být někdy velkým problémem rozeznat skutečné fyzické potíže (např. bolesti) od potíží "fiktivních". To může být samozřejmě nebezpečné v případě vypuknutí nějaké závažné tělesné choroby.

I když pocity během krize kundalini mohou být velmi vyčerpávající a deprimující, nelze příliš doporučit, aby se o ně "trpící" rozděloval s nepoučenými osobami, byť zdánlivě blízkými a důvěryhodnými. Přestože se člověku v jeho obluzeném stavu může zdát, že není možné, aby někdo nechápal něco, s čím je denodenně tak nadmíru výrazně konfrontován, je třeba si uvědomit, že naprostá většina lidí nemá o existenci takových zážitků tušení a že se zcela vymykají jejich představám o světě. Pokud se tudíž postižený někomu svěří, může mu to sice přinést pocit psychické úlevy, ale ten záhy vyprchá, když jej trpělivý posluchač začne považovat za blázna. Proto je lépe vydržet, co se dá, a duševní nebo fyzickou nezpůsobilost maskovat výmluvami, na které stačí fantazie (útočící chřipka, chronická únava z problémů v rodině, únava ze sportu apod.). V tom nejzazším případě je možno "hodit se marod" na chronický únavový syndrom nebo navštívit přednášku dr. Heřta, který vám přesvědčivě a názorně dokáže, že žádná nemateriální energie (nemluvě o čakrách nebo kundaliní) neexistuje a že vůbec všechno, co s ní souvisí, odporuje přírodním zákonům (ale zejména "současné úrovni vědeckých poznatků").

Stojí za to upozornit všechny psychology, že mnoho lidí procházejících vážnou krizí kundaliní může zkolabovat a poté skončit na psychiatrické klinice, kde je pochopitelně čeká některá z oblíbených psychiatrických diagnóz. Použití antidepresiv nebo jiných potlačujících léků sice v takovém případě může snížit celkové pacientovo utrpení, ovšem energetické problémy spjaté s kundaliní se tím jenom zakonzervují. Jediným definitivním řešením je maximální prožití všech zážitků přicházejících z nevědomí, čímž se bude snižovat množství energetických bloků a vyrovnávat příjem energie se spotřebou. Viz www.diabasis.cz

 


 

 

Kundaliní na internetu

 

Asi nejlepší internetová stránka popisující proces aktivace kundaliní a projevy s tím spojené je http://kundalini.se/eng/ebrosch.html

 

Asi nejlepšími českými stránkami je DIABASIS  http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/formy/

 

Soupis fyzických a psychických projevů doprovázejících probuzení kundalini je k dosažení na internetových stránkách http://www.hmt.com/kundalini/awaken.html

http://www.internetguides.com/blackboard/lessons/types/kundalinitype.htm

 

Soupis zkušeností s kundaliní je možno najít na http://members.aol.com/ckress/letters.html.

Viz též obsáhlý popis osobních zkušeností s kundaliní na http://www.cit-sakti.com/story/kundalini-awakening-story-index.htm

 

Pochybuji však, že valnou část těchto zážitků je možno označit za skutečné probuzení kundaliní, tj. stav, kdy zůstává tato síla trvale činná v páteřním kanále. Náleží spíš do kategorie tzv. kriya (sg.), různých samovolně vznikajících energetických projevů, které ještě automaticky neznamenají skutečnou aktivaci této síly a nastartování samočistícího procesu, který trvá mnoho let.

 

Na stránce http://members.aol.com/ckress/symptoms.html je možno najít soupis zážitků a jevů doprovázejících proces probuzení kundaliní, resp. projevy s touto energií spojené (upraveno):

 • záškuby svalů, křeče
   
 • návaly energie, pocit silného elektrizování po celém těle
   
 • svědění, vibrace, brnění, pálení, píchání
   
 • silné pocity horka či chladu
   
 • nevědomé tělesné pohyby (častěji se vyskytují během meditace, klidu či spánku): třes, chvění; pocit vnitřní síly, která nutí k zaujímání nezvyklých tělesných pozic nebo různých pohybů (může být mylně diagnostikováno jako epilepsie nebo syndrom neklidných nohou-RLS)
   
 • nespavost, nechutenství
   
 • epizody extrémní hyperaktivity nebo silného vyčerpání (někteří lidé trpící chronickým únavovým syndromem mohou ve skutečnosti zažívat probuzení kundaliní)
   
 • snížená nebo zesílená sexuální chuť
   
 • nachlazení, tlaky uvnitř hlavy
   
 • bušení srdce, bolesti v hrudníku
   
 • zažívací problémy
   
 • necitlivost nebo bolest v končetinách, obzvláště v levé noze (?)
   
 • bolesti a blokády po celém těle, často na zádech a v krku (projevy samočistícího procesu)
   
 • emoční nevyrovnanost, prudké změny nálad, zdánlivě bezdůvodné epizody přehnaného smutku, strachu, zloby, deprese (projevy opakovaných "výplachů" vzpomínek a potlačených emocí z našeho nevědomí během samočistícího procesu)
   
 • nekontrolovatelný spontánní smích či pláč
   
 • pocity slyšení různých zvuků, popisovaných jako hra na flétnu, dunění, zvuk vodopádu, zpěv ptáků, bzučení, zvonění v uších aj.
   
 • psychická zmatenost, neschopnost koncentrace
   
 • změněné stavy vědomí, zvýšená vnímavost, spontánní transy, mystické zkušenosti, které mohou vést k velikášství
   
 • horko, podivná aktivita nebo blažené pocity v hlavě, obzvláště na temeni
   
 • extáze, blaženost a pocity velké radosti, lásky, míru, soucitu (= aktivace srdeční čakry)
   
 • mimosmyslové vnímání, mimotělní zkušenosti, vzpomínky na minulé životy, astrální cestování, vidění aury, vnímání čaker, kontakt s duchovními vůdci prostřednictvím vnitřního hlasu, snů nebo vizí, dar léčení
   
 • zvýšená tvořivost, zájem o sebevyjádření a duchovní komunikaci hudbou, uměním, poezií aj.
   
 • intenzívní sebeuvědomování a citlivost, náhledy do vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám
 • zážitky osvícení, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vnímání

 

Z těchto projevů, kterých je, jak vidno, celá řada, vypichuji ty nejzákladnější, jež jsem už popsal výše:

 

Na počátku: pocit enormní energie, pohody a hyperaktivity, později naopak zvýšená vyčerpanost, návaly horka nebo chladu, pocení, soustavné ataky nachlazení, emocionální nevyrovnanost, chaotické střídání nálad

 

Dále (spíše v pozdějších stádiích): fyzické vnímání energie podél páteře a na temeni hlavy (popřípadě v konečcích prstů) spojené s pocity brnění a elektrizování, pocit psychosomatických bloků po těle,  nespavost, znovuprožívání nevědomých vzpomínek (včetně celého spektra transpersonálních jevů), které se může projevovat různými podivnými pocity - včetně bolestí - po těle, různé spirituální a mystické zážitky (často velmi silné), agónie, zmatenost a otupělost.

 


 

 

 

The Official Scientific Page > Akta X